The sector of Educational Quality Assurance,Princess of Naradhiwas University

ปฎิทินประกันคุณภาพ

..
December 2021
No event found!

ข้อมูลงานประกันคุณภาพ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

บุคลากรงานประกันคุณภาพ

ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของงานประกันคุณภาพ ได้ที่นี่..

E-Service

Contact