32  ระเบียบฯ ว่าด้วย  การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2560

33  ระเบียบฯ ว่าด้วย  การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

34  ระเบียบฯ ว่าด้วย  เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 

35 ระเบียบฯ ว่าด้วย  ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแพทย์และทันตแพทย์ พ.ศ. 2560  

36  ระเบียบฯ ว่าด้วย  อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

37  ระเบียบฯ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ และการจัดสรรเงินรายได้จาการบริการวิชาการ พ.ศ. 2560

25  ระเบียบฯ ว่าด้วย  การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งบบุคลากรพื่อบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

26 ระเบียบฯ ว่าด้วย  การจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2557 

27  ระเบียบฯ ว่าด้วย  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย ถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

28  ระเบียบฯ ว่าด้วย  ค่าตอบแทนการประชุมและค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

29  ระเบียบฯ ว่าด้วย  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน พ.ศ. 2557 

30  ระเบียบฯ ว่าด้วย  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี พ.ศ. 2557 

21  ระเบียบฯ ว่าด้วย  ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2556

22  ระเบียบฯ ว่าด้วย  ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2556 

23  ระเบียบฯ ว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2556

24 ระเบียบฯ ว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2556 

11  ระเบียบฯ ว่าด้วย  ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2551

12  ระเบียบฯ ว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทนแหล่งฝึก และอาจารย์พิเศษในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2551 

59  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

60  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

61  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

62  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 

63  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การเปลี่ยนสถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

64 ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

40  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557 

41  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 

42  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2557

43  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

44   ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรมฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2557 

45   ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

46  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

47  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

48  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การได้เงินเดือนประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

30  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

31  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 

32  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

33  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

34  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

35  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

36  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2555 

1 ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

2  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

3  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2548 

4  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์  พ.ศ. 2548 

5  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย   สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2548 

6  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย   การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548      

7  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย   การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548 

8  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548

9  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2548 

10  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2548

ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

นายกสภาคนที่ 1 [2548-2555]

ดร.มังกร หริรักษ์

นายกสภาคนที่ 2 [2556-2558]

ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภาคนที่ 3 [2559-ปัจจุบัน]


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ที่นี่..

ปฎิทิน
สภามหาวิทยาลัย

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ที่นี่..
No event found!

สารสภาฯ

ติดต่องานสภา

งานประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทรศัพท์ 0-7370-9030 ต่อ 1170 โทรสาร 0-7370-9030 ต่อ 1171