ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

นายกสภาคนที่ 1 [2548-2555]

ดร.มังกร หริรักษ์

นายกสภาคนที่ 2 [2556-2558]

ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภาคนที่ 3 [2559-ปัจจุบัน]


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ที่นี่..

ปฎิทิน
สภามหาวิทยาลัย

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ที่นี่..

สารสภาฯ

ติดต่องานสภา

งานประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทรศัพท์ 0-7370-9030 ต่อ 1170 โทรสาร 0-7370-9030 ต่อ 1171