หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สามารถติดตามประกาศต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • เว็บไซต์ PNU https://www.pnu.ac.th
 • Facebook มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.facebook.com/princessofnaradhiwasuniversity
 • สอบถามทาง Line Official ได้ที่ @PNUNARA
 • อีเมล pr@pnu.ac.th
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส/วิทยาลัยการอาชีพตากใบ/วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
 • ช่วงที่เปิดรับสมัคร มกราคม – มีนาคม ของทุกปี

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ไม่เปิดรับ

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สามารถติดตามประกาศต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • เว็บไซต์ PNU https://www.pnu.ac.th
 • สมัครออนไลน์ admission.pnu.ac.th
 • Facebook มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.facebook.com/princessofnaradhiwasuniversity
 • สอบถามทาง Line Official ได้ที่ @PNUNARA
 • อีเมล pr@pnu.ac.th
 • Instagram PR.PNU
 • หมายเลขโทรศัพท์กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 073709030 ต่อ 1102
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 • ช่วงเดือนที่รับสมัคร ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี

หลักสูตรที่เปิดรับ

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

สามารถติดตามประกาศต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • เว็บไซต์ PNU บัณฑิตวิทยาลัย – มนร. (pnu.ac.th)
 • Facebook บัณฑิตวิทยาลัยฯ
 • อีเมล graduate@pnu.ac.th
 • ที่ตั้ง ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • หมายเลขโทรศัพท์บัณฑิตวิทยาลัย 073709030 ต่อ 1162
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 • ช่วงเดือนที่รับสมัคร ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566

หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564New S Curve กับ 3 หลักสูตรใหม่แห่งยุค Thailand 4.0

พร้อมจะก้าวสู่ความหลากหลายทางความคิด เปลี่ยนโอกาสให้เกิดกับพื้นที่ชายแดนใต้สู่การเรียนรู้ เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์  และทันสมัย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แห่งนี้พร้อมที่จะส่งเสริมทักษะทางสังคม พัฒนาเทคโนโลยีในงานอาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางโดยได้เปิดหลักสูตรช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน   เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจโลกปัจจุบันและ  ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ตอบรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

จุดเด่นหลักสูตร

– ตรวจการณ์ตรวจสอบรางรถไฟและอุปกรณ์
– ซ่อมบำรุงขนส่งทางราง
– บำรุงรักษารางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ
– ควบคุมวางแผนการทำงานและแผนการซ่อม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรง สาขาเครื่องมือกล สาขาเขียนแบบเครื่องมือกลช่างเชื่อมโลหะ หรือเทียบเท่า
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาอื่น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ซึ่งปี พ.ศ.2564 ได้เปิดเป็นปีแรก มีนักศึกษารุ่น 1 ประมาณ 40 คน

สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การเดินทางของคนทั่วโลก ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบิน ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic เพื่อรองรับแผนการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินไทย ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนวิศวกรอากาศยานและช่างอากาศยานเป็นจำนวนมาก ที่จะสามารถช่วยในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องบินที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมการบินของไทย

จากการประเมินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการระบุข้อมูลที่เป็นตัวเลขความต้องการบุคลากรด้านการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ และช่างอากาศยานภาคพื้น จำนวนมากกว่า 40,000 อัตราเลยทีเดียว

ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนกันในปี พ.ศ.2566 สามารถติดตามข่าวสารได้ใน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ Facebook มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง

อย่างที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลผลักดันการคมนาคมขนส่งทางราง เช่น ระบบรถไฟธรรมดา รถไฟฟ้าในเมือง และรถไฟความเร็วสูง สถาบันการศึกษาจึงเปิดหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมระบบราง หรือการบริหารจัดการระบบราง ผลิตบุคลากรที่จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งจากการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าภายในปี 2563 ประเทศมีความต้องการกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรางสูงถึง 31,000 คนเป็นวิศวกร 6 พันคน ช่างเทคนิค 1.2 หมื่นคน และเจ้าหน้าที่ประจำสถานี 1.3 หมื่นคน

ส่งผลให้ “การเรียนวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง” ได้รับความสนใจจากเด็กมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งหากเรียนเกี่ยวกับระบบรางสามารถเข้าทำงานได้ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทรถไฟฟ้า (บีทีเอส) และบริษัทรถไฟฟ้าใต้ดิน (เอ็มอาร์ทีเอ) กลุ่มบริษัทค้าปลีก และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ บริษัทขนส่งและกระจายสินค้า

โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพวิศวกรระบบราง, วิศวกรช่างซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบราง, วิศวกรซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ, ผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน และอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง, วิศวกรโลจิสติกส์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ, วิศวกรประจำคลังสินค้า, วิศวกรที่ปรึกษา, วิศวกรควบคุม, วิศวกรการจัดการ, วิศวกรวางแผน และวิเคราะห์ เป็นต้น

พร้อมเปิดเรียนรุ่นแรก ประมาณต้นปี พ.ศ.2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน


หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วย พยาบาล

Practical Nurse (PN)

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาทและกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดีด้านสุขาภาพ ปฎิบัติการช่วยเหลือบุคคลอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นไปตามข้อบังตับของสภาการพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล ถือเป็นอีก 1 ความเชื่อมั่นของการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • เป็นหญิงหรือชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ – 40 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความพิการ หรือกำลังตั้งครรภ์อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล
 • มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ณ ห้องธุรการชั้น 2 โทรศัพท์ 073-709030 ต่อ 3823
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.pnu.ac.th
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • ช่วงรับสมัคร กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี

เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จำนวน 1 ชุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาท (ระยะเวลา 1 ปี)

ระยะเวลาการศึกษา

 • ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 1 ปี
 • แบ่งเป็น 3 เทอม
 • ทฤษฎี 23 หน่วยกิต ปฎิบัติ 13 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

 • เรียนทฤษฎีทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
 • ฝึกภาคปฎิบัติในสถานบริการสุขภาพ วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์