เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และงานอาคารและสถานที่

นายยากรียา สามะ


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผศ.เสกสรร ตีงี


ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกลาง


งานที่รับผิดชอบ


งานบริหารทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์

งานวิศวกรรม สถาปัตยกรรมฯ

งานซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโคภ

งานพัฒนาภูมิทัศน์

งานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี  งานพัสดุ ลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน / ภายนอก พิมพ์หนังสือราชการภายใน / ภายนอก แจ้งเวียนหนังสือราชการตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง จัดทําชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าต่างๆ ตามปีงบประมาณ ดําเนินการประสานงาน/ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ จัดทําโครงการแต่ละปีงบประมาณ ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการต่างๆ ของแต่ละปีงบประมาณ จัดทําและตรวจสอบสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวแต่ละปีงบประมาณ ตรวจสอบ / สรุป เวลาปฏิบัติงานราชการของบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯและงานที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่รับผิดชอบ การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับสากลให้ข้อมูลในการติดต่อสอบถามด้านธุรการทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้มาสอบถามจากหน่วยงานภายนอก

มีหน้าที่รับผิดชอบ ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างอาคารสถานที่ การออกแบบและควบคุมงาน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ การบริหารงานก่อสร้าง การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร งานบริหารจัดการอะไหล่สำหรับระบบประกอบอาคาร การควบคุมดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้า การประปาและบำบัดน้ำเสีย การควบคุมดูแลเงื่อนไขสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตรฐานตลอดเวลา งานภูมิทัศน์ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมงานภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีหน้าที่รับผิดชอบ การออกแบบอาคารประเภทต่างๆ ให้สวยงาม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และกฎหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถของทั้งทางศิลปะและเทคนิค โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งาน และสนองความต้องการของผู้อาศัยหรือผู้ใช้อาคาร

มีหน้าที่และรับผิดชอบ ให้บริการด้านการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์อิเลคทรอนิคส์ ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย งานไม้ งานสี งานปูน ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ วางแผนแม่บทในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

มีหน้าที่รับผิดชอบ ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / สถาบันน่าดูน่าอยู่ น่าเรียน มีความพร้อมและปลอดภัย เป้าหมายของโครงการเชิงปริมาณ คือ โรงเรียนได้รับการปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อมทุกจุดภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัย

มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยลงนามรับ – ส่งมอบไว้เป็นหลักฐานและดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลระวังรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

ผศ.เสกสรร ตีงี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

อับฮา สาเม๊าะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๊ะกามารียะ เปาะซา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อุไรวรรณ คงพูน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มุสตอฟา สะแลแม
ตำแหน่งวิศวกรโยธา

บารมี โทนไทย
ตำแหน่งสถาปนิก
เจ๊ะอาซือลัน เจ๊ะลง
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

วิรัช จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อานุภาพ ถาวโรฤทธิ์
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล

ปฎิทิน
กองกลาง

ท่านสามารถดูปฏิทินการจัดกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
No event found!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..