เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ

นายยากรียา สามะ


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผศ.เสกสรร ตีงี


ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกลาง


งานที่รับผิดชอบ


งานสารบรรณ

งานการประชุม

งานพัสดุกลาง

งานยานพาหนะ

งานเลขานุการ

งานอาคารสถานที่

งานประชาสัมพันธ์

งานศูนย์ประสาน

งานธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ระบบสารบรรณกลางของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย การรับ-ส่งจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ และดำเนินการแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง และคำสั่ง การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การทำหนังสือแจ้งเวียน การเก็บและค้นหาหนังสือราชการ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณของกองกลาง ลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน / ภายนอก พิมพ์หนังสือราชการภายใน / ภายนอก แจ้งเวียนหนังสือราชการตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง จัดทําชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าต่างๆ ตามปีงบประมาณ ดําเนินการประสานงาน/ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ จัดทําโครงการแต่ละปีงบประมาณ ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการต่างๆ ของแต่ละปีงบประมาณ จัดทําและตรวจสอบสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวแต่ละปีงบประมาณ ตรวจสอบ / สรุป เวลาปฏิบัติงานราชการของบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯและงานที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการกำหนดนัดหมายของผู้บริหาร การติดต่อประสานงานต่าง ๆ การตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารการจัดเก็บเอกสาร และจัดเตรียมแฟ้มประชุมและเอกสารต่าง ๆ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และการอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้บริหารต้อนรับดูแลอำนวยความสะดวกแก่แขกผู้บริหาร และจัดเก็บทำหนังสือเอกสารไปราชการ และงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่รับผิดชอบ การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับสากลให้ข้อมูลในการติดต่อสอบถามด้านธุรการทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้มาสอบถามจากหน่วยงานภายนอก

มีหน้าที่รับผิดชอบ ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างอาคารสถานที่ การออกแบบและควบคุมงาน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ การบริหารงานก่อสร้าง การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร งานบริหารจัดการอะไหล่สำหรับระบบประกอบอาคาร การควบคุมดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้า การประปาและบำบัดน้ำเสีย การควบคุมดูแลเงื่อนไขสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตรฐานตลอดเวลา งานภูมิทัศน์ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมงานภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการและฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล กล้องวงจรปิด ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับกองงานสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง

มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร ประสานการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัย และประสานงานจัดยานพาหนะให้กับฝ่ายบริหาร และภารกิจที่ผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ดำเนินการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำแผนทะเบียนข้อมูลการสรรหาผู้บริหารระดับสภาสถาบัน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ทบทวนและปรับฐานข้อมูลการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารระดับสภาคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จัดทำฐานข้อมูลระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การประชุมมหาวิทยาลัย (ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมกรรมการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุม(ใหญ่)บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดรถยนต์ให้บริการบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกคณะฯลงรับหนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ จัดทำตารางการใช้รถประจำวันจัดทำตารางจองรถยนต์ เพื่อความสะดวกด้านบริการนำเสนอการขอใช้บริการรถยนต์เพื่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งเรื่องคืนเจ้าของ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ กรณีที่รถยนต์ของคณะฯ ไม่ว่างหรือติดราชการอื่น ตรวจเช็คสถิติการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งภายในและต่างจังหวัด ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานหมวดยานพาหนะ นำเสนอข้อมูลพนักงานขับรถที่เกี่ยวกับการชำรุดเสียหายของรถยนต์เกี่ยวกับการซ่อมแซมให้ผู้บริหารพิจารณา

ผศ.เสกสรร ตีงี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

เจ๊ะกามารียะ เปาะซา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พิเชษฐ์ แดงดี
หัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์
วิรัช จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่งานช่างไฟฟ้า
ฟูอัส เจ๊ะฮะ
ช่างเขียนแบบ
มุสตอฟา สะแลแม
วิศวกร
ภิญโญ นราปุย
เจ้าหน้าที่งานช่างไฟฟ้า
พิเชษฐ์ นิลน้อย
ช่างไฟฟ้า
เจ๊ะอาซือลัน เจ๊ะลง
วิศวกรรมไฟฟ้า

สมศรี วรพิพัฒน์กุล
หัวหน้างานสารบรรณ

อมรรัตน์ หะหวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศิริรัตน์ สุภาพาบ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สับรี มะบายะ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
วิไลพร สันติวัฒนาพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น้ำทิพย์ ขวัญหวาน
เจ้าหน้าที่งานการประชุม
กัลยกร สุทัศน์ ณ อยูธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นทีรัตน์ รัตนวิจิตร
นักวิเคราะห์และวางแผน
กรสิริณัฐ โรจนวรรณ
กรรมการส่วนงานโครงสร้างระบบสารสนเทศ
ชารีฟ จิตต์ปราณี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจษฎา แซ่ชี
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
สุนา ทองคำ
นักพัสดุ
ทัศนีย์ เทพคุณ
นักพัสดุ
ราวรรณ สุนาโพธิ์
นักพัสดุ
สุนันท์ ทองคุปต์
นักพัสดุ
สุภาพร แสงอรุณ
นักพัสดุ
ยลนภัส ทองรมย์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
รัชนี บุญเจริญ
เลขานุการผู้บริหาร
รวิวรรณ ณ รังษี
เลขานุการผู้บริหาร
พชรมน บันเทิง
เลขานุการผู้บริหาร
พัชรลดา มุณีรัตน์
เลขานุการผู้บริหาร
อุไรวรรณ คงพูน
เลขานุการผู้บริหาร
มารีย๊ะ อีซอ
เลขานุการผู้บริหาร
สิน นงรัตน์
หัวหน้างานยานพาหนะ
จีระศักดิ์ ทองใส
พนักงานขับรถ
สิทธิศักดิ์ สัมพันธ์
พนักงานขับรถ
โชค แก้วขอมดี
พนักงานขับรถ
ณัฐกรณ์ หวังทอง
พนักงานขับรถ
นเขตต์ สกุลจีน
พนักงานขับรถ
ธนารัตน์ เทศสี
พนักงานขับรถ
อัฟฟาน ต่วนมีเด่น
พนักงานขับรถ
วันชัย ขวัญเอียด
พนักงานขับรถ
สันต์ นงรัตน์
พนักงานขับรถ
มุสเล็ม เกะแมง
พนักงานขับรถ
สัณฐิติ แก้วยี่
พนักงานขับรถ

ปฎิทิน
กองกลาง

ท่านสามารถดูปฏิทินการจัดกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
No event found!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..

Anupama