มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2558 กำลังทำงานเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนในปี 2573 กำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน

No posts