รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 086-488-7844

อีเมล์ : Rossukon.S@pnu.ac.th

สายตรงอธิการบดี

ช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์
โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงอธิการ


รองอธิการบดี


ผู้ช่วยอธิการบดีคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย


คุณยากรียา สามะ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทร : 081-690-0760
อีเมล์ : Yakreya.S@pnu.ac.th

คุณอรัญญา คงแสน
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร : 073-709030 ต่อ 3515
อีเมล์ : Arunya.K@pnu.ac.th

คุณพนารัตน์ วัชราทักษิณ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทร : 081-767-5828
อีเมล์ : Panarut.W@pnu.ac.th

คุณนฤมล ศรีสุวรรณ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-003-1206
อีเมล์ : Nareumon.S@pnu.ac.th

อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร : 073-709030 ต่อ 1102
อีเมล์ : Mareeyah.P@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร ตีงี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกลาง
โทร : 087-837-8031
อีเมล์ : Saksan.T@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตย์รดี บือราเฮง
หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ปฎิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-403-8295
อีเมล์ : Nitradee.b@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ พลาศัย
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
โทร : 081-9149175
อีเมล์ : Wasan.p@pnu.ac.th

Sports news Soccer Today