ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 073-709030 ต่อ 1148

อีเมล์ : Precha.S@pnu.ac.th

สายตรงอธิการบดี

ช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์
โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงอธิการ


รองอธิการบดี

รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
โทร : 073-709030 ต่อ 1123
อีเมล์ : Cheloh.
k@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โตมร นุ่นแก้ว

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
โทร :
081-0892324
อีเมล์ : T
omorn.n@pnu.ac.th

อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทร : 089-6582914
อีเมล์ : Aslan.h@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะเซ็ง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ
โทร : 086-5973636
อีเมล์ : Arong.M@pnu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทร : 093-1345934
อีเมล์ : Wasan.p@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร : 063-7930178
อีเมล์ : Wanchai.K@pnu.ac.th


ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 073-709030 ต่อ 11
52
อีเมล์ :
Nutthapon.T@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 0
97-3595007
อีเมล์ :
Trera.t@pnu.ac.th

อาจารย์วาริน นาราวิทย์

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 06
2-3786774
อีเมล์ : Warin.
n@pnu.ac.th

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 073-709030 ต่อ 1162
อีเมล์ : Watcharin.
f@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 0
73-709030 ต่อ 1137
อีเมล์ :
Sansok.s@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร :
081-7488007
อีเมล์ :
Sumate.s@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 091-8474849
อีเมล์ : Rukchanok.P@pnu.ac.th

ดร.มัจดี โต๊ะตาหยง

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 0817726652
อีเมล์ : Majdee.T@pnu.ac.th


คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
โทร : 073-709030 ต่อ 1149
อีเมล์ : Supat.S@pnu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
โทร : 0
86-1053914
อีเมล์ : Siripan.S@pnu.ac.th

อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 081-9590164
อีเมล์ : Yanyoung.S@pnu.ac.th

ผศ.ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 09
0-1914626
อีเมล์ :
Kitiya.t@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 088
-7825397
อีเมล์ : Jakkhaphan.
p@pnu.ac.th

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
โทร : 090-9811699
อีเมล์ : sopawan.n@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บงกช กมลเปรม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 073-709030 ต่อ 3
310
อีเมล์ : Bongkot.K@pnu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
โทร : 0
81-4782872
อีเมล์ : Ani
s.p@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษกร ไชยยาว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
โทร : 0
954388949
อีเมล์ : K
ritsakon.ch@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
โทร : 0
86-2876905
อีเมล์ :
Tawee.B@pnu.ac.th

อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
โทร : 081-7984792
อีเมล์ : Surasit.Ch@pnu.ac.th


ผู้อำนวยการกอง


คุณยากรียา สามะ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทร : 073-709030 ต่อ 1141
อีเมล์ : Yakreya.S@pnu.ac.th

คุณอลิสา มะเซ็ง

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร : 0
91-0646125
อีเมล์ :
A
lisa.m@pnu.ac.th

คุณพนารัตน์ วัชราทักษิณ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทร : 0817675828
อีเมล์ : Phanaratn.w@pnu.ac.th

คุณนฤมล ศรีสุวรรณ์

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร : 073-709030 ต่อ 1189
อีเมล์ : Naruemon.s@pnu.ac.th

อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร : 073-709030 ต่อ 1102
อีเมล์ : Mareeyah.P@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร ตีงี

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกลาง
โทร : 087-5378031
อีเมล์ : Saksan.T@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตย์รดี บือราเฮง

หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ปฎิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-4038295
อีเมล์ : Nitradee.b@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
โทร : 088-7884486
อีเมล์ : Thummayantee.P@pnu.ac.th