รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 086-488-7844

อีเมล์ : Rossukon.S@pnu.ac.th

สายตรงอธิการบดี

ช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์
โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงอธิการ


รองอธิการบดี


ผู้ช่วยอธิการบดีคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย


Anupama