รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร : 086-488-7844
อีเมล์ : Rossukon.S@pnu.ac.th

ช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์
โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงอธิการ

อาจารย์พิษิฎฐ์ สุรวัลลภ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
โทร : 073-709030 ต่อ 1153
อีเมล์ : Pasit.S@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
โทร : 073-709030 ต่อ 1152
อีเมล์ : Tawee.B@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทร : 073-709030 ต่อ 1149
อีเมล์ : Supat.S@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ
โทร : 073-709030 ต่อ 1151
อีเมล์ : Thira.T@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทร : 073-709030 ต่อ 1123
อีเมล์ : Precha.S@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร : 081-748-8007,062-293-5492
อีเมล์ : Sumet.S@pnu.ac.th

อาจารย์ธีรศักดิ์ อดิศัยศักดา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 073-709030 ต่อ 1110
อีเมล์ : Teerasak.A@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 086-597-3636
อีเมล์ : Arong.M@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนา รุจิระศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 081-693-0633
อีเมล์ : Montana.R@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร ตีงี
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 087-837-8031
อีเมล์ : Saksan.T@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 087-291-0029
อีเมล์ : Thiphayawan.N@pnu.ac.th

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 073-709030 ต่อ 1162
อีเมล์ : Watcharin.F@pnu.ac.th

รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 091-848-5132
อีเมล์ : Cheloh.K@pnu.ac.th

อาจารย์นิศิดา อุตมารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 073-709030 ต่อ 1137
อีเมล์ : Nisida.u@pnu.ac.th

อาจารย์อะลี เจ๊ะแล
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 073-709030 ต่อ 1180
อีเมล์ : International.ff@pnu.ac.th

อาจารย์วาริน นาราวิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 088-768-5661
อีเมล์ : Warin.N@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร : 073-709030 ต่อ 1161
อีเมล์ : Saitong.K@pnu.ac.th

รองศาสตราจารย์ พลเอก ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โทร : 088-786-2848
อีเมล์ : Chumphon.P@pnu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
โทร : 073-709030 ต่อ 3800,3827
อีเมล์ : Siripan.S@pnu.ac.th

อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 081-959-0164
อีเมล์ : Yanyoung.S@pnu.ac.th

อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 093-642-9995
อีเมล์ : Aslan.H@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 088-788-4457
อีเมล์ : Jakkrapan.P@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

โทร : 088-398-1882
อีเมล์ : Wanchai.K@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บงกช กมลเปรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 073-709030 ต่อ 3310
อีเมล์ : Bongkot.K@pnu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
โทร : 073-709030 ต่อ 3555
อีเมล์ : ARnit.p@pnu.ac.th

อาจารย์ประมินทร์ หะยะมิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
โทร : 087-288-8087
อีเมล์ : Pramin.H@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสน ศรีริกานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

โทร : 093-729-4241
อีเมล์ : Surasean.S@pnu.ac.th

อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
โทร : 081-798-4792
อีเมล์ : Surasit.Ch@pnu.ac.th

คุณยากรียา สามะ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทร : 081-690-0760
อีเมล์ : Yakreya.S@pnu.ac.th

คุณอรัญญา คงแสน
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร : 073-709030 ต่อ 3515
อีเมล์ : Arunya.K@pnu.ac.th

คุณพนารัตน์ วัชราทักษิณ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทร : 081-767-5828
อีเมล์ : Panarut.W@pnu.ac.th

คุณนฤมล ศรีสุวรรณ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-003-1206
อีเมล์ : Nareumon.S@pnu.ac.th

อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร : 073-709030 ต่อ 1102
อีเมล์ : Mareeyah.P@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร ตีงี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกลาง
โทร : 087-837-8031
อีเมล์ : Saksan.T@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตย์รดี บือราเฮง
หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ปฎิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-403-8295
อีเมล์ : Nitradee.b@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ พลาศัย
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
โทร : 081-9149175
อีเมล์ : Wasan.p@pnu.ac.th