ค้นหาข่าวสาร

ข่าวการรับสมัคร “นักศึกษา ” มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ลิ้งค์รับสมัครนักศึกษา https://admission.pnu.ac.th/


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกำหนดการรายงานตัว/ลงทะเบียนเรียน/ขึ้นทะเบียน *หากไม่สามารถรายงานตัวผ่านระบบและชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด*กรุณาติดต่อด้วยตนเอง ณ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ในเวลาราชการ…

1 2 4