mission Saving cooperate

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

  • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
  • ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
  • ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
  • จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำเรงชีพ
  • ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
  • ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินงาน ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด

ปฏิทินการประชุม

April 2024

บริการและเอกสารสำคัญ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่นี่..

cooperative staff

พนักงานประจำสหกรณ์

ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ที่นี่

ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 1167

เก็บค่าหุ้นงวดแรกก็สามารถกู้ได้เลยค่ะ

1.ต้องเตรียมเอกสารคำขอกู้ได้จาก บริการและเอกสารสำคัญ
2.กรอกข้อมูล และให้ผู้ค้ำและผู้บังคับบัญชาลงนามให้เรียบร้อย
3.นำส่งเอกสาร ถึงสหกรณ์ภายในวัพฤหัสดีก่อนเที่ยง
4.การโอนเงินเข้าบัญชี ทางสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบผ่านทางโทรศัพท์

ยื่นเอกสารภายในวันที่ 20 ของเดือน และได้รับเงินไม่เกินวันที่ 31 ของเดือนที่ยื่นกู้

ก้าวสู่ปี

9

แห่งความมั่นคง

จำนวนสมาชิก

351

ท่าน

ทุนเรือนหุ้น

42+

ล้านบาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด

ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000