GRADUATE SCHOOL PNU .

ป รั ช ญ า

พัฒนาคุณภาพและกำกับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเพื่อการ สร้างงานวิจัย หรือ นวัตกรรม

ที่เป็นรากฐานในการพัฒนา คน ชุมชน สังคม ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิ สั ย ทั ศ น์

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคม ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พั น ธ กิ จ

กำกับดูแลและสนับสนุนการประสานงานเพื่อให้สาขาวิชาต่าง ๆ พัฒนาการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถของคณาจารย์

และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

 • เพื่อกำหนดทิศทางกำกับดูแลและการสร้างหลักสูตรให้มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของ หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชน สังคม
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 • ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / นวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานบนพื้นฐานของการวิจัยภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพ
 • ประสานความร่วมมือของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างผลงานทางวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / นวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และ ตรวจสอบได้เน้นการทำงานแบบความร่วมมือ

ภ า ร กิ จ ห น่ ว ย ง า น

 • งานบริหารและธุรการ
  • มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณของบัณฑิตวิทยาลัย ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน / ภายนอก / พิมพ์หนังสือราชการภายใน / ภายนอก / แจ้งเวียนหนังสือราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดต่อประสานงานจัดการประชุมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และ นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ฯ และงานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานประชาสัมพันธ์
  • มีหน้าที่รับผิดชอบ การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น
 • งานสารสนเทศ
  • มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศนักศึกษา เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • งานบริการการศึกษา
  • มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึกษาแก่บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
 • งานมาตรฐานการศึกษา
  • มีหน้าที่ดูแล กำกับ และ ติดตาม การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

การบริหารงาน

ผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากร / คณะกรรมการ / โครงสร้างการบริหารงาน

บุคลากร


นางอภิพร ดำกระเด็น

( ฝ่ายงานสารบัญ )

นางสาวอามันนี บือราเฮง

เลขานุการ

( ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน )

นายเพิ่มพล วัฑฒนายน

( ฝ่ายงานสารสนเทศ )

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

( รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )

ผศ.ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

Electrical Engineering

( สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า )

อาจารย์ ดร.กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์

Computer Engineering

( สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ

( สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ )

ผศ.ดร.สุชาดา แสงวิมาน

( สาขาชีววิทยา )

อาจารย์ ดร.สาฟิตรี นาแว

( สาขาวิชาฟิสิกส์ )

อาจารย์ ดร.สรัญณี อุเส็นยาง

( สาขาวิชาการจัดการ )

อาจารย์ ดร.ชนาธิป หวังวรวงศ์

( สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ )

ผศ.ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์

( สาขาวิชาการจัดการ )

ผศ.ดร.ซารีนา สือแม

( กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ )

ผศ.ดร.ราฮีมา วาแมดีซา

( กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ )

อาจารย์ ดร.นิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ

( กลุ่มวิชาประมง )

ดร.ทวีพร เพ็งมาก

( สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น )

ผศ.ดร.พัชราวดี ทองเนื่อง

( สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ )

ผศ.ดร.สรวงสุดา เจริญวงศ์

( รองคณบดีฝ่ายวิชาการ )

อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช

( สาขาวิชาภาษาไทย )

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง

( สาขาวิชาภาษาอังกฤษ )

ผศ.ดร.มูฮัมมัด อูมูดี

( รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนโยบาย วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ )

โครงสร้างการบริหารงาน


ป ฏิ ทิ น ก า ร ศึ ก ษ า

 • ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 • ปฏิทินกิจกรรม / กำหนดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

ป ร ะ ก า ศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557

 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ภาคปลาย 2564 ( รอบสอง )

 • กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษา และ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 • ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ปฏิทินการส่ง มคอ. ประจำปีการศึกษา 2565

 • กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ( รอบสอง )

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ( รอบแรก )

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ( รอบสอง )

 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ)

 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

คู่ มื อ / แ บ บ ฟ อ ร์ ม

 • ใบสมัครเข้าศึกษา ( ระดับบัณฑิตศึกษา )

 • แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ( ระดับบัณฑิตศึกษา )

 • [ วพ.01 ] แบบคำร้องขอเสนอชื่อประธานการสอบ และ ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 • [ วพ.02 ] แบบคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์

 • [ วพ.03 ] แบบคำร้องขอส่งฉบับวิทยานิพนธ์

 • [ วพ.03-1 ] แบบคำร้องขอให้งานบัณฑิตวิทยาลัยตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

 • [ วพ.04 ] แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม

 • แบบฟอร์มรายงานผลการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [ วพ.05 , วพ.05-1 , วพ.05-2 , วพ.05-3 ]

 • [ วพ.06 ] แบบฟอร์มรายงานการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง

 • [ วพ.07 ] แบบฟอร์มการการขอตีพิมพ์เอกสารวิทยานิพนธ์

 • [ บว.01 ] คำร้องทั่วไป

 • [ บว.02 ] คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • [ บว.03 ] คำร้องขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • [ บว.04 ] แบบคำร้องขอตรวจแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 • [ บว.05 ] แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 • [ บว.06 ] คำร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

 • [ บว.07 ] คำร้องขอตรววรูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ / สาระนิพนธ์

 • [ บว.08 ] คำร้องขอสอบประมวลความรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ

 • [ บว.09] รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

 • [ บว.10 ] แบบคำร้องยื่นผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

 • [ บว.11 ] แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา

 • [ บว.12 ] แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

 • [ บว.13 ] แบบคำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ

 • [ บว.14 ] หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน

[ ** สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ** ]


 • [ บว.15 ] แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา

 • คู่มือประกอบการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์

ข่ า ว ส า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม

ข่าวเด่นติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน ONLINE

 • สมัครเรียนออนไลน์ : บัณฑิตวิทยาลัย – มนร. (pnu.ac.th)
 • Facebook : บัณฑิตวิทยาลัยฯ
 • อีเมล : graduate@pnu.ac.th
 • ที่ตั้ง : ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 1162
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 • ช่วงเดือนที่รับสมัคร ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี
Sports news Soccer Today