วิสัยทัศน์

– VISION –

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ภายใต้พหุวัฒธรรม

ปรัชญา

– PHILOSOPHY –

พัฒนาคุณภาพและกำกับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเพื่อการสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นรากฐาน ในการพัฒนาคน,ชุมชน, สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พันธกิจ

– MISSION –

กำกับดูแลและสนับสนุนการประสานงานเพื่อให้สาขาวิชาต่าง ๆ พัฒนาการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์


1 ). เพื่อกำหนดทิศทางกำกับดูแลและสร้างหลักสูตรให้มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน , สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ของสามจังวัดชายแดนภาคใต้

2 ). เพื่อพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

3 ). ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสผลิดผลงานวิจัย,งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานบนพื้นฐานของการวิจัยภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพ

4 ). ประสานความร่วมมือของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงยั่งยืนแก่ชุมชนสังคม สืบไป

ภารกิจหน่วยงาน


1 ). งานบริหารและธุรการ : มีหน้าที่ดูแลงานสารบรรณของบัณฑิต ฯ ลงทะเบียนและแจ้งเวียนหนังสือราชการตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดต่อประสานงานจัดการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ฯ

2 ). งานประชาสัมพันธ์ : มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิต และเผยแพร่ข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

3 ). งานบริการการศึกษา : มีหน้าที่และรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา

4 ). งานมาตรฐาน : มีหน้าที่ดูแลกำกับติดตาม การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

5 ). งานสารสนเทศ : มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบและเว็บไซต์ให้เอื้ออำนวยแก่นักศึกษา คณาจารย์ และ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากร / คณะกรรมการ / โครงสร้างการบริหารงาน

บุคลากร


นางอภิพร ดำกระเด็น

( ฝ่ายงานสารบัญ )

นางสาวอามันนี บือราเฮง

เลขานุการ

( ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน )

นายเพิ่มพล วัฑฒนายน

( ฝ่ายงานสารสนเทศ )

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

( รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )

ผศ.ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

Electrical Engineering

( สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า )

อาจารย์ ดร.กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์

Computer Engineering

( สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ

( สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ )

ผศ.ดร.สุชาดา แสงวิมาน

( สาขาชีววิทยา )

อาจารย์ ดร.สาฟิตรี นาแว

( สาขาวิชาฟิสิกส์ )

อาจารย์ ดร.สรัญณี อุเส็นยาง

( สาขาวิชาการจัดการ )

อาจารย์ ดร.ชนาธิป หวังวรวงศ์

( สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ )

ผศ.ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์

( สาขาวิชาการจัดการ )

ผศ.ดร.ซารีนา สือแม

( กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ )

ผศ.ดร.ราฮีมา วาแมดีซา

( กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ )

อาจารย์ ดร.นิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ

( กลุ่มวิชาประมง )

ดร.ทวีพร เพ็งมาก

( สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น )

ผศ.ดร.พัชราวดี ทองเนื่อง

( สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ )

ผศ.ดร.สรวงสุดา เจริญวงศ์

( รองคณบดีฝ่ายวิชาการ )

อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช

( สาขาวิชาภาษาไทย )

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง

( สาขาวิชาภาษาอังกฤษ )

ผศ.ดร.มูฮัมมัด อูมูดี

( รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนโยบาย วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ )

โครงสร้างการบริหารงาน

แบบฟอร์มคำร้อง บว. ( บัณฑิตวิทยาลัย )


แบบฟอร์มคำร้อง วพ. ( วิทยานิพนธ์ )


คู่มือประกอบการทำเล่มวิทยานิพนธ์
ข่าวเด่น
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 อาคาร : สำนักงานอธิการบดี ( สนอ. ) หมู่ : 8 ตำบล : โคกเคียน อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ : 96000

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Anupama