วิสัยทัศน์

– VISION –

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ภายใต้พหุวัฒธรรม

ปรัชญา

– PHILOSOPHY –

พัฒนาคุณภาพและกำกับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเพื่อการสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นรากฐาน ในการพัฒนาคน,ชุมชน, สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พันธกิจ

– MISSION –

กำกับดูแลและสนับสนุนการประสานงานเพื่อให้สาขาวิชาต่าง ๆ พัฒนาการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

” มหาวิทยาลัย ฯ ที่ประชาชนสัมผัสได้ “

  • ประกาศ / ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา

  • ปฏิทินทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • แบบฟอร์มคำร้อง ( บว. )

  • แบบฟอร์มคำร้อง ( วพ. )

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

– คณะผู้บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย –ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

( ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา )

– คณะผู้บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย –


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย


กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

( รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )

– คณะกรรมการบริหารหลักสูตร –

คณะวิศวกรรมศาสตร์


ผศ.ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
Electrical Engineering

(  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า )

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ –

อาจารย์ ดร.กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์
Computer Engineering

( สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ –

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ

(  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ )

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –

ผศ.ดร.สุชาดา แสงวิมาน

( สาขาชีววิทยา )

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –

อาจารย์ ดร.สาฟิตรี นาแว

( สาขาวิชาฟิสิกส์ )

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –

คณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์ ดร.สรัญณี อุเส็นยาง

( สาขาวิชาการจัดการ )

– คณะวิทยาการจัดการ –

อาจารย์ ดร.ชนาธิป หวังวรวงศ์

( สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ )

– คณะวิทยาการจัดการ –

ผศ.ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์

(  สาขาวิชาการจัดการ )

– คณะวิทยาการจัดการ –

คณะพยาบาลศาสตร์


ดร.ทวีพร เพ็งมาก

( สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น )

– คณะพยาบาลศาสตร์ –

ผศ.ดร.พัชราวดี ทองเนื่อง

( สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ )

– คณะพยาบาลศาสตร์ –

ผศ.ดร.สรวงสุดา เจริญวงศ์

(  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ )

– คณะพยาบาลศาสตร์ –

คณะศิลปศาสตร์


อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช

( สาขาวิชาภาษาไทย )

– คณะศิลปศาสตร์ –

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง

( สาขาวิชาภาษาอังกฤษ )

– คณะศิลปศาสตร์ –

คณะเกษตรศาสตร์


ผศ.ดร.ซารีนา สือแม

( กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ )

– คณะเกษตรศาสตร์ –

ผศ.ดร.ราฮีมา วาแมดีซา

( กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ )

– คณะเกษตรศาสตร์ –

อาจารย์ ดร.นิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ

( กลุ่มวิชาประมง )

– คณะเกษตรศาสตร์ –

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา


ผศ.ดร.มูฮัมมัด อูมูด

(  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนโยบาย วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ )

– สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา –

บุคคลากร

นางอภิพร ดำกระเด็น

( ฝ่ายงานสารบัญ )

– บุคคลากร –

นางสาวอามันนี บือราเฮง

( ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน )

– บุคคลากร –

นายเพิ่มพล วัฑฒนายน

( ฝ่ายงานสารสนเทศ )

– บุคคลากร –

  • News & Updates

อ่านข่าวทั้งหมด > > >


ปฏิทิน

ทางการศึกษา ป.โท

กำหนดการ เปิด – ปิด ภาคการศึกษาและปฏิทินทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา


วัตถุประสงค์


1 ). เพื่อกำหนดทิศทางกำกับดูแลและสร้างหลักสูตรให้มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน , สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ของสามจังวัดชายแดนภาคใต้

2 ). เพื่อพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

3 ). ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสผลิดผลงานวิจัย,งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานบนพื้นฐานของการวิจัยภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพ

4 ). ประสานความร่วมมือของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงยั่งยืนแก่ชุมชนสังคม สืบไป

ภารกิจหน่วยงาน


1 ). งานบริหารและธุรการ : มีหน้าที่ดูแลงานสารบรรณของบัณฑิต ฯ ลงทะเบียนและแจ้งเวียนหนังสือราชการตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดต่อประสานงานจัดการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ฯ

2 ). งานประชาสัมพันธ์ : มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิต และเผยแพร่ข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

3 ). งานบริการการศึกษา : มีหน้าที่และรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา

4 ). งานมาตรฐาน : มีหน้าที่ดูแลกำกับติดตาม การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

5 ). งานสารสนเทศ : มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบและเว็บไซต์ให้เอื้ออำนวยแก่นักศึกษา คณาจารย์ และ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย

073 – 709030 ต่อ 1162

งานบัณฑิตศึกษา

graduate@pnu.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Anupama