ปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย

“พัฒนาคุณภาพ และกำกับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อการสร้างงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่เป็นรากฐาน
ในการพัฒนาคน ชุมชน สังคม
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ “


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ตลอดจนผสานความร่วมมือในการระดมภูมิปัญญาด้านการวิจัย
และการสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


พันธกิจ

กำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานเพื่อให้สาขาวิชาต่าง ๆ
พัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถของคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของ ชุมชน สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดทิศทาง กำกับดูแลการสร้างหลักสูตรให้มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานขอหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน บนพื้นฐานของการวิจัย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพ
4. ประสานความร่วมมือของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ในการสร้างผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นการทำงานแบบความร่วมมือ

ภารกิจของหน่วยงาน

งานบริหารและธุรการ : มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณของบัณฑิตวิทยาลัย ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน / ภายนอก พิมพ์หนังสือราชการภายใน / ภายนอก แจ้งเวียนหนังสือราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดต่อประสานงานจัดการประชุม / ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ฯ และงานที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์ : มีหน้าที่รับผิดชอบ การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น

งานสารสนเทศ : มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศนักศึกษา เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานบริการการศึกษา : มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึกษาแก่บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา : มีหน้าที่ดูแล กำกับ และติดตาม การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย

แบบตอบรับการเป็นกรรมการสอบวิทยาพนธ์ขั้นสุดท้าย

ข่าวสารและกิจกรรม

.

ปฏิทินการดำเนินงาน/ประชุม

.

No event found!

ช่องทางการติดต่อ

  • สมัครเรียนออนไลน์ : บัณฑิตวิทยาลัย – มนร. (pnu.ac.th)
  • Facebook : บัณฑิตวิทยาลัยฯ
  • อีเมล : graduate@pnu.ac.th
  • ที่ตั้ง : ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 1162
  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
  • ช่วงเดือนที่รับสมัคร ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี