ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ระดับ ปวช.

฿ 2,000

ราคา/ประมาณ
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนแรกเข้า
 • ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่
 • ค่าบำรุงการศึกษา
 • ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
 • ค่าบำรุงกิจกรรม
 • ค่าบำรุงห้องสมุด
 • ค่าบำรุงห้องพยาบาล
 • ค่าบริการคอมพิวเตอร์
 • ค่าบำรุงกีฬา
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
ระดับ ปวส.

฿ 6,000

รายการ
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนแรกเข้า
 • ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่
 • ค่าบำรุงการศึกษา
 • ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
 • ค่าบำรุงกิจกรรม
 • ค่าบำรุงห้องสมุด
 • ค่าบำรุงห้องพยาบาล
 • ค่าบริการคอมพิวเตอร์
 • ค่าบำรุงกีฬา
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ภาคปกติ)

คณะแพทยศาสตร์

฿ 23,000

คณะพยาบาลศาสตร์

฿ 15,000

คณะวิทยาการจัดการ

฿ 9,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

฿ 9,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

฿ 9,500

คณะเกษตรศาสตร์

฿ 9,000

คณะศิลปศาสตร์

฿ 9,000

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

฿ 9,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคสมทบ)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

฿ 9,500

คณะวิทยาการจัดการ

฿ 9,000

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

฿ 9,000

ภาคฤดูร้อน (ภาคสมทบ)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

฿ 15,000

คณะวิทยาการจัดการ

฿ 10,000

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

฿ 5,000

Sports news Soccer Today