ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ระดับ ปวช.

฿ 2,000

ราคา/ประมาณ
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนแรกเข้า
 • ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่
 • ค่าบำรุงการศึกษา
 • ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
 • ค่าบำรุงกิจกรรม
 • ค่าบำรุงห้องสมุด
 • ค่าบำรุงห้องพยาบาล
 • ค่าบริการคอมพิวเตอร์
 • ค่าบำรุงกีฬา
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
ระดับ ปวส.

฿ 6,000

รายการ
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนแรกเข้า
 • ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่
 • ค่าบำรุงการศึกษา
 • ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
 • ค่าบำรุงกิจกรรม
 • ค่าบำรุงห้องสมุด
 • ค่าบำรุงห้องพยาบาล
 • ค่าบริการคอมพิวเตอร์
 • ค่าบำรุงกีฬา
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ภาคปกติ)

คณะแพทยศาสตร์

฿ 28,000

คณะพยาบาลศาสตร์

฿ 22,000

คณะวิทยาการจัดการ

฿ 11,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

฿ 11,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

฿ 14,000

คณะเกษตรศาสตร์

฿ 12,000

คณะศิลปศาสตร์

฿ 11,000

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

฿ 11,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคสมทบ)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

฿ 15,000

คณะวิทยาการจัดการ

฿ 15,000

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

฿ 10,000

ภาคฤดูร้อน (ภาคสมทบ)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยังไม่มีกำหนดเปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ

ยังไม่มีกำหนดเปิดรับสมัคร

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

ยังไม่มีกำหนดเปิดรับสมัคร