มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร

ช่องทางติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล

อีเมล : hrm.office@pnu.ac.th โทรศัพท์ : 073 709 030 ต่อ 1141 หรือ 1142


 1. เครื่องราชฯ
 2. สิทธิการลา
 3. ประกันสังคม
 4. การขอรับเงินช่วงเกษียณ – หลังเกษียณ
 5. กองทุน

เรื่อง แบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

ลาศึกษาต่อ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานวินัยและนิติการ

งานสารบรรณ

อภิพร ดำกระเด็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสารบรรณ

งานการประชุม

งานเลขานุการ

สามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ https://www.pnu.ac.th/human-resources/ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เลยค่ะ

สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราวท่านสามารถอ่านรายละเอียดตามประกาศมหาลัยนราธิวาสฯ ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดูขั้นตอนขั้นตอนการลาศึกษาต่อต่างประเทศ ตามลิงค์ได้เลยค่ะ
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดูขั้นตอนการรับโอนข้าราชการ ตามลิงค์ได้เลยค่ะ
ขัันตอนการรับโอนข้าราชการ ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดูขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามลิงค์ได้เลยค่ะ
ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดูขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ตามลิงค์ได้เลยค่ะ
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ดาวน์โหลด

ข่าวรับสมัครงาน

ติดตามข่าวสมัครงานและทุนการศึกษาได้ที่นี่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566

กิจกรรม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปฏิทิน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..

สถิติบุคลากร
ม.นราธิวาสราชนครินทร์