มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร

ช่องทางติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล

อีเมล : hrm.office@pnu.ac.th โทรศัพท์ : 073 709 030 ต่อ 1141 หรือ 1142


งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานวินัยและนิติการ

งานสารบรรณ

อภิพร ดำกระเด็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสารบรรณ

งานการประชุม

งานเลขานุการ

  1. เครื่องราชฯ
  2. สิทธิการลา
  3. ประกันสังคม
  4. การขอรับเงินช่วงเกษียณ – หลังเกษียณ
  5. กองทุน

เรื่อง แบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

ลาศึกษาต่อ

สามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ https://www.pnu.ac.th/human-resources/ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เลยค่ะ

สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราวท่านสามารถอ่านรายละเอียดตามประกาศมหาลัยนราธิวาสฯ ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดูขั้นตอนขั้นตอนการลาศึกษาต่อต่างประเทศ ตามลิงค์ได้เลยค่ะ
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดูขั้นตอนการรับโอนข้าราชการ ตามลิงค์ได้เลยค่ะ
ขัันตอนการรับโอนข้าราชการ ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดูขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามลิงค์ได้เลยค่ะ
ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดูขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ตามลิงค์ได้เลยค่ะ
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ดาวน์โหลด

ข่าวรับสมัครงาน

ติดตามข่าวสมัครงานและทุนการศึกษาได้ที่นี่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนักวิเคราห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนักวิเคราห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนักวิเคราห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนักวิเคราห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2567

กิจกรรม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปฏิทิน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..

สถิติบุคลากร
ม.นราธิวาสราชนครินทร์