มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2550
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี พ.ศ. 2550
นฤมล ศรีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกอง
นฤมล ศรีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกอง
รอฮานา สะแลมัน
จนท.บริหารงานทั่วไป
นูรียัฮ บินอาลี
บุคลากร

สารีพะ มะโย๊ะ

จนท.บริหารงานทั่วไป

สุขสิริ อุบลรัตน์

นิติกร

จรรธร โล่ห์สุริยะ

จนท.บริหารงานทั่วไป

วิภาดา ช้างขวัญยืน

บุคลากร

อริศรา เด่นสันติกุล

จนท.บริหารงานทั่วไป

เซลีก้า นิมิตไมตรีกุล

จนท.บริหารงานทั่วไป


รับสมัครงาน

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจาย์ สาขาวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจาย์ สาขาวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564

กิจกรรม

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

ปฎิทิน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
No event found!

แบบประเมินความพึงพอใจ

และความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน