เมื่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยการหลอมรวมของสถาบันทางการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส  เมื่อปี พุทธศักราช 2558  ความรู้สึกแรกของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ตั้งอยู่ตรงไหนของนราธิวาส

การตั้งมหาวิทยาลัยจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องที่เหลือบากกว่าแรงของนักบริหารที่ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก   พลาศัย ผู้ที่จะต้องเป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เกิดขึ้นให้ได้ และจะต้องไขข้อสงสัยให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ว่ามหาวิทยาลัยจะตั้งที่ใด ใช้พื้นที่ไหน อยู่ตรงไหน ของจังหวัดนราธิวาส เพราะจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548  ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 โดยบังคับใช้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยหลอมรวมกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณรายได้  หนี้สิน  บุคลากรของสถาบันการศึกษา เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถทำได้ทันทีในช่วงระยะเวลานั้น แต่ถ้าจะให้มีการจัดหาพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เลยนั้น ก็คงจะยาก แต่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้เป็นอาณาจักรแห่งการศึกษา ของจังหวัดนราธิวาส มีอย่างแรงกล้า

ตลอดระยะเวลา 10 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้สร้าง อุทยานการศึกษา อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นภูมิสถานแห่งความรู้ ความคิด จิตสำนึก และภูมิปัญญาของสังคม เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมจะบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และพร้อมจะเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมไทยต่อไป

ในความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไม่เพียงแต่ความกว้างขวาง ร่มรื่นและสง่างามเท่านั้น หากแต่บริบทของมหาวิทยาลัย ที่เพียบพร้อมด้วยองค์ประกอบหลากหลาย ที่จะต้องหลอมรวมเอาชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ด้านวิชาการ ด้านสังคม และการบริหารจัดการในที่ดินผลประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนในชุมชนมหาวิทยาลัยนี้ดำเนินต่อไปด้วยการพึ่งตนเองได้ และสร้างความเจริญให้แก่บริบทโดยรอบ ให้มีเอกลักษณ์และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาระบบการบริหารด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาคารบริการ และส่วนประกอบอื่น ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนมีการวางแผนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ในการพัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป  โดยได้แบ่งพื้นที่ในการดำเนินก่อสร้าง คือ  พื้นที่บริเวณเขตโคกเขือ จำนวน 2 แปลง 1. เนื้อที่ 131 ไร่ 2. เนื้อที่ 156 ไร่ และ พื้นที่บริเวณบ้านบือราเปะ จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 212 ไร่

ปี พ.ศ. 2550 ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ได้เร่งดำเนินการจัดทำ “ผังแม่บทมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพ พัฒนาทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูล วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการต่อไป

จากนั้นเมื่อทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำผังแม่บทเรียบร้อยแล้ว จึงได้เริ่มดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในสมัยนั้น สำหรับแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ได้เริ่มจากการดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่โคกเขือ ในเนื้อที่ 131 ไร่  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารเรียนรวม (สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารศิลปศาสตร์ และอาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารเหล่านี้จะรองรับนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนการรับศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่วนในพื้นที่ แปลงที่ 2 ณ ศูนย์ราชการใหม่ (บ้านบือราเป๊ะ) มีอาคารที่ดำเนินการก่อสร้างคือ อาคารสำนักงานอธิการบดี  อาคารคณะแพทยศาสตร์ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์  อาคารหอประชุมใหญ่  หอพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬามหาวิทยาลัย  ที่กล่าวมานั้นขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วสมบูรณ์

“บทบาท เป็นส่วนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อน  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ให้มีการพัฒนาอย่างจริงจัง  โดยเร่งดำเนินการจัดทำ ผังแม่บทมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ  อาคารเรียน
อาคารที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาคารบริการ
และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า
ให้สามารถรองรับความต้องการทางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาตามแผนพัฒนาการศึกษาที่ได้กำหนดไว้”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์เป็นประธาน เทเสาเอกอาคารปฎิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มนร

*อาคารปฎิบัติการวิจัย เป็นอาคารในการบริหารจัดการจัดเรียนการสอนเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ในการพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์ให้เกิดคุณภาพต่อไป

โรงอาหาร พร้อมลานกิจกรรมขนาดชั้นเดียว เป็นโรงอาหารที่บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงบุคคลภายนอก

เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 10,424 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน “อยู่ระหว่างการก่อสร้าง” ดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ.2564

ร้านสวัสดิการเครื่องดื่ม เป็นร้านกาแฟมีชื่อว่า มอ.นรา เป็นอาคารชั้นเดียวบริการจำหน่ายเครื่องดื่มให้แก่บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และบุคคลภายนอก

ขนาดอาคารชั้นเดียว เป็นอาคารปฏิบัติการโรงงามยางพารา และโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขนาดอาคาร 2 ชั้น ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีอุตสหกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม 4.0 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาคารลานอเนกประสงค์ ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถจุคนได้ กว่า 1,000 คน

สร้างเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 มีสนามฟุตบอล และมีอาคารประกอบ คือ อาคารที่พักนักกีฬา อาคารอัฒจันทร์ สามารถจุคนได้กว่า 1,000 คน

อาคารยิมเนเซี่ยมและสโมสรนักศึกษา

สร้างเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 มีเนื้อที่ใช้สอย 8,150 ตารางเมตร เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในอาคาร และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

อาคารมัสยิด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติศาสนกิจ โดยก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2555 ในรั้วของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีพิธีเทฐานราก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ภายใต้แนวคิดของอธิการบดีคนแรก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย) ที่ได้เล็งเห็นถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมอิสลาม ตระหนักและเห็นคุณค่าของมัสยิดอันเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมทางศาสนา และการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมเคียงคู่วิถีชีวิตชุมชนท่านจึงสนับสนุนให้มีการสร้างมัสยิดขึ้นในสถานศึกษาแห่งนี้ เพื่อเป็นเกียรติยศ และความภาคภูมิใจของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่น

มัสยิดแห่งนี้ ได้มีการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และสะท้อนถึงการเข้าถึง เข้าใจ ของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อย่างแท้จริง

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 มีขนาด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องสำนักงาน ห้องปฎิบัติการเรียนการสอน

ก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เป็นอาคารชั้นเดียวให้บริการผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์ อวัยวะภายใน ตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจ รังสีวินิจฉัย ให้บริการตรวจแมมโมแกรม, CT scan, X-ray ทั่วไป และ Fluoroscopy

เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2553 มีชื่อเดิมว่า อาคารหอประชุมใหญ่ มีขนาด 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 11,489 ตารางเมตร สามารถจุคนได้ประมาณ 3,000 คน เป็นอาคารสมัยใหม่ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประกอบกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งของอาคารเฉลิมพระเกียรติได้ออกแบบให้มีแกนสัญจรที่เชื่อมโยงกับอาคารอื่นฯ ที่อยู่ในพื้นที่ และเน้นความสง่างามของอาคารท่ามกลางกลุ่มอาคารที่อยู่โดยรอบได้อย่างลงตัว

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สร้างเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มีเนื้อที่ใช้สอย 19,000 ตารางเมตร เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่จะเป็นแหล่งให้บริการด้านการักษาพยาบาลของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลักษณะโรงพยาบาลมีขนาด 12 ชั้น เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 มีขนาด 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,800 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องประชุม ห้องประวัติ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 มีขนาด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 10,424 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องประชุม และห้องปฎิบัติการเรียนการสอน

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร เป็นหอพักหญิง ภายในหอพักมีห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพักสำหรับนักศึกษา 4 คน และภายในบริเวณหอพักมีสวัสิดการร้านค้า และบริการซักรีด เพื่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
มีขนาด 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 10,968 ตารางเมตร
ประกอบด้วยห้องประชุม ห้องสำนักงาน และห้องปฏิบัติการเรียนการสอน

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีขนาด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,567 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และห้องศูนย์ภาษา

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีขนาด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 285 เมษายน 2551 มี ขนาด 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,800 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องสำนักงาน ห้องประชุมและห้องปฎิบัติการเรียนการสอน

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 มีขนาด 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,670 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องสำนักงาน และห้องประชุม ในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 มีขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,824 ตารางเมตร เป็นหอพักนักศึกษาหญิง ภายในหอพักมีห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพักสำหรับนักศึกษา 4 คน และภายในบริเวณหอพักมีสวัสดิการร้านค้า และบริการซักรีด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 มี ขนาด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 11,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องสำนักงาน และห้องประชุม และห้องปฎิบัติการเรียนการสอน

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มี ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร เป็นอาคารที่มีห้องพักอาจารย์ และเจ้าหน้าที่พักอาศัย ภายในบริเวณหอพักมีสวัสดิการร้านค้า และบริการซักรีด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “หอพักแสงมณี”

Anupama
hentai small breasts flamehentai.com sister hypnosis
tamil olu videos havazona.info nepali sex video movie
mama bhanji sex stories beemtube.org hindi porn moves
fakings.com swingersporntrends.com www.ass4all.com
نيك محجبات مترجم tropsha.com فيديو سكس حصان
hentai my dog my master hentaitop.org legend of the legendary heroes hentai
jayson gainza onlineteleserye.net smni quiboloy
tubidy.in redwap.sex kalporn indian
orn hub indianpornxvideos.net navel sex images
nude indian sex pornswille.com xnx tamil sex
www local sex video slutswile.com odiadesisex
meri chunar udd jaye sumoporn.mobi www.video9.in hindi a to z
anushka xxx videos pornpakistani.com xxx hindi blue film
vijayalakshmi sex pornstarslist.info kamukta,com
xxx3tube porncorntube.com xxx tamil vedio