IMG_8807
IMG_3385
IMG_2072
IMG_1387
486
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า
IMG_8807
IMG_3385
IMG_2072
IMG_1387
486
previous arrow
next arrow
Shadow
ต้องประสานประโยชน์และพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ
จึงต้องรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนมีการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
มีเครือข่ายโยงถึงกันได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและโลก
แต่ทุกประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจแตกต่างกัน ประเทศไทยก็มีปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา

ไม่พบข้อมูล

ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือสถานะ
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 9 เมษายน 2563 6 เดือน หมดอายุ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการจัดการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 16 เมษายน 2563 5 ปี กำลังดำเนินการ
3 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมภ์ โครงการสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน 13 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ระบุ กำลังดำเนินการ
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือสถานะ
1 สมาคมนายช่างอากาศ การพัฒนาบุคลากร 21 ตุลาคม 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
2 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง 23 กันยายน 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
3 ภาคีเครือข่าย ด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส 22 กันยายน 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
4 โรงเรียนตากใบ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เรียน ผู้สอน 3 สิงหาคม 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
5 โรงเรียนนราธิวาส พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เรียน ผู้สอน 3 สิงหาคม 2564 3 ปี กำลังดำเนินการ
6 สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 25 พฤษภาคม 2564 3 ปี กำลังดำเนินการ
7 บริษัท สมาร์ทเมดิเคิลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้านวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10 ปี กำลังดำเนินการ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน กำลังดำเนินการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และสมาคมนายช่างอากาศ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และสมาคมนายช่างอากาศ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง
การวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส
การวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ โรงเรียนตากใบ
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ โรงเรียนตากใบ
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ โรงเรียนนราธิวาส
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ โรงเรียนนราธิวาส