IMG_8807
IMG_3385
IMG_2072
IMG_1387
486
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า
IMG_8807
IMG_3385
IMG_2072
IMG_1387
486
previous arrow
next arrow
Shadow
ต้องประสานประโยชน์และพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ
จึงต้องรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนมีการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
มีเครือข่ายโยงถึงกันได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและโลก
แต่ทุกประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจแตกต่างกัน ประเทศไทยก็มีปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา

ไม่พบข้อมูล

ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือสถานะ
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 9 เมษายน 2563 6 เดือน หมดอายุ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการจัดการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 16 เมษายน 2563 5 ปี กำลังดำเนินการ
3 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมภ์ โครงการสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน 13 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ระบุ กำลังดำเนินการ
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือสถานะ
1 ธนาคารออมสิน ด้านเงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล 10 พฤษภาคม 2564 3 ปี กำลังดำเนินการ
2 สมาคมนายช่างอากาศ การพัฒนาบุคลากร 21 ตุลาคม 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
3 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง 23 กันยายน 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
4 ภาคีเครือข่าย ด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส 22 กันยายน 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
5 โรงเรียนตากใบ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เรียน ผู้สอน 3 สิงหาคม 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
6 โรงเรียนนราธิวาส พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เรียน ผู้สอน 3 สิงหาคม 2564 3 ปี กำลังดำเนินการ
7 สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 25 พฤษภาคม 2564 3 ปี กำลังดำเนินการ
8 บริษัท สมาร์ทเมดิเคิลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้านวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10 ปี กำลังดำเนินการ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11 เดือน หมดอายุ
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือสถานะ
1 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ด้านการผลิตนักศึกษา 7 ธันวาคม 2565 1 ปี กำลังดำเนินการ
2 สถาบันพระบรมราชชนก ด้านวิชาการ 29 พฤศจิกายน 2565 4 ปี กำลังดำเนินการ
3 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 29 กันยายน 2565 5 ปี กำลังดำเนินการ
4 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้านการวิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพร 7 กันยายน 2565 3 ปี กำลังดำเนินการ
5 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 59 แห่ง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐากราก 22 กรกฎาคม 2565 3 เดือน หมดอายุ
6 โรงเรียนนราสิกขาลัย ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 19 พฤษภาคม 2565 5 ปี กำลังดำเนินการ
7 เทศบาลเมืองนราธิวาส ทางวิชาการในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 17 มีนาคม 2565 3 ปี กำลังดำเนินการ
8 บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็กซ์เพิร์ส จำกัด และบริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น จำกัด พัฒนาวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางราง 11 มีนาคม 2565 5 ปี กำลังดำเนินการ
9 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ด้านวิชาการ 4 กุมภาพันธ์ 2565 5 ปี กำลังดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิศวกรรม วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบราง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิศวกรรม วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบราง
MOU กับ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
MOU กับ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

Anupama