IMG_8807
IMG_3385
IMG_2072
IMG_1387
486
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า
IMG_8807
IMG_3385
IMG_2072
IMG_1387
486
previous arrow
next arrow
Shadow
ต้องประสานประโยชน์และพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ
จึงต้องรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนมีการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
มีเครือข่ายโยงถึงกันได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและโลก
แต่ทุกประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจแตกต่างกัน ประเทศไทยก็มีปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา

ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ผลิตบัณฑิตแพทยศาสตร์07-06-254906-06-255910 ปี
2กระทรวงสาธารณสุขการผลิตแพทยศาสตร์19-12-2549ไม่ระบุ

ไม่พบข้อมูล

ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1สโมสรฟุตบอลราชวิถีพัฒนากีฬาฟุตบอล19-03-2551ไม่ระบุ
2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ระบบไฟฟ้าแรงสูง27-05-2551ไม่ระบุ
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1คณะทำงานโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 3 เสนาธิการคณะทำงานฯ ชุดที่ 3 ค่ายจุฬาภรณ์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน13-03-255212-03-25575 ปี
2สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพโครงการคิดดี โปรเจ็กต์ 530-08-255229-08-25575 ปี
3มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์E-Learning พื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้28-10-255227-10-25575 ปี
4สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน)ใช้ประโยชน์ข้อมูล O-NET, GAT-PAT13-11-255212-11-25575 ปี
5บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกร จำกัด (มหาชน) BDMSวิชาการ, บริการวิชาการ24-11-255223-11-25575 ปี
6เทศบาลเมืองนราธิวาสวิชาการ, บริการวิชาการ24-12-255223-12-25575 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯวิชาการ, บริการวิชาการ03-11-255302-11-25585 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 908-03-255407-03-25595 ปี
2มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)วิชาการ29-06-255428-06-25595 ปี
3วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสวิชาการ, การเกษตร07-9-255406-09-25595 ปี
4โรงเรียนวัดเกษตรธิการามวิชาการ, การเกษตร07-9-255406-09-25595 ปี
5ชุมชนบ้านตาเซ๊ะวิชาการ, การเกษตร07-9-255406-09-25595 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสวิชาการ, การเกษตร14-07-255513-07-25605 ปี
2โรงเรียนผดุงมาตรวิชาการ, การเกษตร14-07-255513-07-25605 ปี
3ชุมชนบ้านเมาะตาโก๊ะวิชาการ, การเกษตร14-07-255513-07-25605 ปี
4โรงเรียนธัญธารวิทยาวิชาการ21-07-255520-07-25605 ปี
5โรงเรียนศรีวารินทร์วิชาการ21-07-255520-07-25605 ปี
6โรงเรียนบาเจาะวิชาการ21-07-255520-07-25605 ปี
7โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิวิชาการ21-07-255520-07-25605 ปี
8โรงเรียนมุสตานุดดีนวิชาการ21-07-255520-07-25605 ปี
9โรงเรียนศาสนศึกษาวิชาการ21-07-255520-07-25605 ปี
10โรงเรียนบูกิตตประชาอุปถัมภ์วิชาการ21-07-255520-07-25605 ปี
11โรงเรียนสวนพระยาวิทยาวิชาการ21-07-255520-07-25605 ปี
12มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)วิชาการ07-08-255506-08-25605 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1กระทรวงสาธารณสุขการผลิตแพทย์05-01-255604-01-25615 ปี
2วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสวิชาการ, การเกษตร07-06-255606-06-25615 ปี
3โรงเรียนบ้านบาแลวิชาการ, การเกษตร07-06-255606-06-25615 ปี
4ชุมชนบ้านบาแลวิชาการ, การเกษตร07-06-255606-06-25593 ปี
5ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้การใช้เงินอุดหนุนทั่วไป19-08-255618-08-25615 ปี
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์17-09-255616-09-25615 ปี
7มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา07-10-255606-10-25615 ปี
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา07-10-255606-10-25615 ปี
9โรงเรียนดารุสสาลามวิชาการ, บริการวิชาการ18-12-255617-12-25615 ปี
10โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์วิชาการ, บริการวิชาการ18-12-255617-12-25615 ปี
11โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาวิชาการ, บริการวิชาการ18-12-255617-12-25615 ปี
12โรงเรียนนูรุดดีนมูลนิธิวิชาการ, บริการวิชาการ18-12-255617-12-25615 ปี
13โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์วิชาการ, บริการวิชาการ18-12-255617-12-25615 ปี
14โรงเรียนรอมาเนียวิชาการ, บริการวิชาการ18-12-255617-12-25615 ปี
15โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาวิชาการ, บริการวิชาการ18-12-255617-12-25615 ปี
16โรงเรียนแสงธรรมวิทยาวิชาการ, บริการวิชาการ18-12-255617-12-25615 ปี
17โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา (มูลนิธิ)วิชาการ, บริการวิชาการ18-12-255617-12-25615 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1มัสยิดดารุสลาม (บ้านตารา)วิชาการ, วัฒนธรรม, ศาสนา22-01-255721-01-25625 ปี
2โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
24-06-255723-06-25625 ปี
3วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้าการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
24-06-255723-06-25625 ปี
4ศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยวิชาการ24-08-255723-08-25625 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสวิชาการและพัฒนาบุคลากร3 ปี
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิชการ22-04-255821-04-25613 ปี
3มูลนิธิอีซูซุวิชาการและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์24-04-255823-04-25613 ปี
4โรงเรียนบ้านสาเมาะวิชาการ14-10-255813-10-25635 ปี
5คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์วิชาการ18-11-255817-11-25635 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหุ้นส่วนกับกระทรวงต่างประเทศเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน29-03-255928-03-25645 ปี
2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวิชการ29-03-255928-03-25645 ปี
3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสการวิจัยและบริการวิชาการ21-06-255920-06-256910 ปี
4บริษัทกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. บริษัท ชลนวัติ จำกัด
2.บริษัท คณวัชร เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วิชาการ, โครงการ “วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปรับปรุงปากแม่น้ำสุไหงโก-ลก” ของกรมชลประทาน02-09-255901-08-256011 เดือน
5บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัดวิชาการ01-12-255930-11-25623 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้18-05-256017-05-25655 ปี
2มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การวิจัยและบริการวิชาการ02-06-256001-06-257010 ปี
3สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาการส่งมอบผลการดำเนินงานจัดการฝึกอบรม (Talent Mobility)03-07-2560
4มูลนิธิต่อต้านการทุจริตการต่อต้านการทุจริต22-09-2560
5มูลนิธิรากแก้วโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา15-09-256014-09-25633 ปี
6สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขยายผลองค์ความรู้ จากผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์23-09-256022-09-25633 ปี
7จังหวัดนราธิวาสขยายผลองค์ความรู้ จากผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์23-09-256022-09-25633 ปี
8ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง​ ฯขยายผลองค์ความรู้ จากผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์23-09-256022-09-25633 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1สถาบันวิชาการและชมรมคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรมและวิชาการ26-04-256125-04-25643 ปี
2มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์30-04-256129-04-25665 ปี
3สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์30-04-256129-04-25665 ปี
4บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งชายแดน29-08-256128-08-25643 ปี
5บริษัท ซันโฟรเซ่น ฟรุ๊ต จำกัดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งชายแดน29-08-256128-08-25643 ปี
6สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสพัฒนาอาชีพเกษตร01-11-256131-10-25643 ปี
ลำดับที่หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือวัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่พืชเศรษฐกิจร่วมยาง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงความร่วมมือทางวิชาการโครงการศึกษาและขยายพันธ์ุไผ่สู่พืชเศรษฐกิจชายแดนใต้11-12-256210-12-25675 ปี
2ห้างหุ้นส่วนจำกัดแบมบูโลจิสติกส์ กรุ๊ฟ จำกัดความร่วมมือทางวิชาการโครงการศึกษาและขยายพันธ์ุไผ่สู่พืชเศรษฐกิจชายแดนใต้11-12-256210-12-25675 ปี
3บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัดการพัฒนาการผลิตมะพร้าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้12-12-256211-12-25675 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 09-04-2563 08-02-2564 6 เดือน
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการจัดการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 16-04-2563 15-04-2568 5 ปี
3 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมภ์ โครงการสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน 13-02-2563 13-02-XXXX ไม่ระบุ
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตฯ 06-05-2564 30-09-2564 4 เดือน
2 สมาคมนายช่างอากาศ การพัฒนาบุคลากร 21-10-2564 20-10-2569 5 ปี
3 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง 23-09-2564 22-09-2569 5 ปี
4 ภาคีเครือข่าย ด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส 22-09-2564 21-09-2569 5 ปี
5 โรงเรียนตากใบ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เรียน ผู้สอน 03-08-2564 02-08-2569 5 ปี
6 โรงเรียนนราธิวาส พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เรียน ผู้สอน 03-08-2564 07-08-2567 3 ปี
7 สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 25-05-2564 24-05-2567 3 ปี
8 บริษัท สมาร์ทเมดิเคิลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้านวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ 17-02-2564 16-02-2574 10 ปี
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
11 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
12 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
13 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
14 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
15 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
16 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
17 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
18 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
20 องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 15-02-2564 14-03-2565 11 เดือน
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 อาชีวศึกษา จัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04-08-65 ไม่ระบุ
2 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ด้านการผลิตนักศึกษา 07-12-2565 06-12-2566 1 ปี
3 สถาบันพระบรมราชชนก ด้านวิชาการ 30-11-2565 ไม่ระบุ
4 ธนาคารออมสิน ด้านเงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล 01-11-2565 30-10-2568 3 ปี
5 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 29-09-2565 28-09-2570 5 ปี
6 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้านการวิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพร 07-09-2565 06-09-2568 3 ปี
7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 59 แห่ง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐากราก 22-07-2565 21-10-2565 3 เดือน
8 โรงเรียนนราสิกขาลัย ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 19-05-2565 18-05-2568 3 ปี
9 สำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดนราธิวาส ทางวิชาการในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 17-03-2565 16-03-2568 3 ปี
10 บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็กซ์เพิร์ส จำกัด และบริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น จำกัด พัฒนาวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางราง 11-03-2565 10-03-2570 5 ปี
11 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ด้านวิชาการ 04-02-2565 03-02-2568 3 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 18-04-2566 17-04-2571 5 ปี
2 กลไก 7 ภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 08-03-2566 ไม่ระบุ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและการมีงานทำกับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและการมีงานทำกับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และช่วยเหลือการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และช่วยเหลือการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์