การบริหารงานระดับผู้บริหาร

รองอธิการบดี คือ ผู้บริหารระดับรองลงมาจากอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ มีรองอธิการบดีหลายตำแหน่ง เพื่อแบ่งสายงานการกำกับดูแล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าอธิการบดี

การบริหารงานระดับผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี คือ ผู้บริหารระดับรองลงมาจากอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ มีผู้ช่วยอธิการบดีหลายตำแหน่ง เพื่อแบ่งสายงานการกำกับดูแล เมื่ออธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งด้วยหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน

การบริหารงานระดับคณะ

คณบดี คือ ผู้บริหารคณะวิชาที่ทำการเรียนการสอน มีจำนวนตามคณะของมหาวิทยาลัย รองจากคณบดีมีหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าแขนงวิชา เป็นไปตามวิชาที่เปิดสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน

การบริหารงานระดับสำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนัก คือ ผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เช่น ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ในสำนัก สถาบัน และศูนย์ต่างๆ เหล่านี้ อาจมีรองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ช่วยบริหารงานก็ได้หน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองกลาง

เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะหน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองนโยบายและแผน

เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่วางแผน กำหนดทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System:MIS) ตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยหน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา

มีหน้าที่ส่งเสริมดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา
การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาเป็นการส่งเสริมเติมเต็ม และสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์หน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ว่า ให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น และผลิตบัณฑิต ทำการวิจัยส่งเสริมวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมหน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุมหาวิทยาลัยและงานอื่นๆหน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากรหน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

เราพร้อมสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ การเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมทั้ง 5 ด้าน โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ร่วมทุกภาคส่วนสู่เชิงพาณิชย์ และยกระดับชุมชนทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้Anupama