การบริหารงานระดับผู้บริหาร

รองอธิการบดี คือ ผู้บริหารระดับรองลงมาจากอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ มีรองอธิการบดีหลายตำแหน่ง เพื่อแบ่งสายงานการกำกับดูแล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าอธิการบดี
ผศ.ดร.ปรีชา สะแลแม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รศ.เจ๊ะเหล๊าะ
แขกพงศ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.โตมร
นุ่นแก้ว

รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ผศ.วันชัย
แก้วหนูนวล

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.อาสลัน
หิเล

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.อารง
มะเซ็ง

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากายภาพ

รศ.ดร.วสันต์
พลาศัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม


การบริหารงานระดับผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี คือ ผู้บริหารระดับรองลงมาจากอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ มีผู้ช่วยอธิการบดีหลายตำแหน่ง เพื่อแบ่งสายงานการกำกับดูแล เมื่ออธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย


อาจารย์ ดร.ณัฐพร
เทพพรหม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกายภาพ

ผศ.ธีระ
เทพพรหม

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์วาริน
นาราวิทย์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจกรรมจิตอาสา

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์
ฟองโหย

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.สุพจนี
แสนสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผศ.สุเมศ
ศรีชู

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.มัจดี โต๊ะตาหยง

ผู้ช่วยอธิการบดี


หน่วยงานการจัดการเรียนการสอน

การบริหารงานระดับคณะ

คณบดี คือ ผู้บริหารคณะวิชาที่ทำการเรียนการสอน มีจำนวนตามคณะของมหาวิทยาลัย รองจากคณบดีมีหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าแขนงวิชา เป็นไปตามวิชาที่เปิดสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.สุพัฒน์
ศรีสวัสดิ์

รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ศิริพันธุ์
ศิริพันธ์ุ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.ยรรยงค์
สุรัตน์

คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผศ.บงกช
กมลเปรม

คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง

คณบดี
คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.จักรพันธ์
พิชญพิพัฒน์กุล

คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อานิส
พัฒนปรีชาวงศ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันอิสลามฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษกร ไชยยาว

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

อาจารย์สุรสิทธิ์
ช่อวงศ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ


หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน

การบริหารงานระดับสำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนัก คือ ผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เช่น ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ในสำนัก สถาบัน และศูนย์ต่างๆ เหล่านี้ อาจมีรองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ช่วยบริหารงานก็ได้


นายยากรียา สามะ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อลิสา มะเซ็ง

ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

พนารัตน์ วัชราทักษิณ

ผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผน

นฤมล ศรีสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ
กองบริการทรัพยากรบุคคล

อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.เสกสรร ตีงี

ผู้อำนวยการ
กองกลาง

ผศ.นิตย์รดี บือราเฮง

ผู้อำนวยการ
กองคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม


หน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองกลาง

เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ


ผศ.เสกสรร ตีงี

ผู้อำนวยการกองกลาง

งานสารบรรณ
งานการประชุม
งานพัสดุกลาง
งานยานพาหนะ
งานเลขานุการ
งานสถานที่
งานประชาสัมพันธ์
งานศูนย์ประสาน

หน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองนโยบายและแผน

เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่วางแผน กำหนดทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System:MIS) ตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย


นางสาวพนารัตน์ วัชราทักษิณ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
งานแผนและประเมินผล
งานประกันคุณภาพ
งานธุรการ
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

หน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา

มีหน้าที่ส่งเสริมดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา
การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาเป็นการส่งเสริมเติมเต็ม และสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์


นางอลิสา มะเซ็ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการ
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานสำนักงาน
งานแนะแนวการศึกษาอาชีพและศิษย์เก่า
งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
งานแผนและประกันคุณภาพ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประชาสัมพันธ์
งานศูนย์จิตอาสา

หน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ว่า ให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น และผลิตบัณฑิต ทำการวิจัยส่งเสริมวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม


อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
งานทะเบียนกลาง
งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา
งานวัดผลและประเมินผล
งานศูนย์วิทยบริการ
งานบริการวิชาการ
งานวารสาร
งานวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุมหาวิทยาลัยและงานอื่นๆ


ผศ.นิตย์รดี บือราเฮง

ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินงบประมาณ
งานการเงินรายได้
งานบัญชี
งานงบประมาณ
งานบัญชีเงินรายได้

หน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร


นางนฤมล ศรีสุวรรณ์

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคลากร
งานวินัยและนิติการ
งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

หน่วยงานบริการระดับกอง

การบริหารงานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

เราพร้อมสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ การเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมทั้ง 5 ด้าน โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ร่วมทุกภาคส่วนสู่เชิงพาณิชย์ และยกระดับชุมชนทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
งานศูนย์นวัตกรรม (ศูนย์เฉพาะทาง)
งานหนังสือตำราบริการด้านวิจัย
งานจริยธรรมด้านวิจัยและมาตราฐานความปลอดภัย
งานวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เนชั่นแนลและที่ปรึกษา