ข่าวงานวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Nord University ประเทศนอร์เวย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Nord University ประเทศนอร์เวย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือ 12 ประเทศ 42 มหาวิทยาลัย


บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์อะลี เจ๊ะแล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อีเมล alee.j@pnu.ac.th

อาจารย์ธิดา ลาภวงศ์

อาจารย์

อีเมล thida.l@pnu.ac.th

นาเดีย มณีชยางกูร

เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์

อีเมล nadia.m@pnu.ac.th

 • Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
 • Universiti Malaysia Kelantan
 • The Medical College of Wisconsin, INC.
 • Universiti Kebangsaan Malaysia
 • TATI University College
 • Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’Adzam Shah
 • DRB-HICOM University of Automative Malaysia
 • Universiti Teknologi MARA
 • Universiti Sains Malaysia
 • Guangxi Normal University
 • Arava International Center for Agriculture Training
 • Universiti Teknikal Mara SDN. BHD.
 • Universiti Teknologi Petronas
 • Jenderal Soedirman University
 • The University of Bengkulu
 • Universiti Islam Sultan Sharif Ali
 • Mohammadiyah University of Tangerang
 • College University Insaniah
 • ASEAN Learning Network
 • Dali University
 • University Utara Malaysia
 • San Beda College
 • Universiti Malaysia Kelantan
 • Banking University Ho Chi Minh City
 • Universiti Kebangsaan Malaysia
 • University of Malaya
 • University Sains Malaysia
 • International Islamic University of Malaysia
 • The Board of Trutstees of the University of Illinois
 • Cricket Association of Thailand (CAT) and Malay Cricket Association of Malaysia
 • University of Muhammadiyah Gresik
 • Dali University
 • The Sultan Ismail Petra International Islamic College
 • Sharif Hadayatiullah State Islamic University
 • Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences
 • Rosenheim University of Applied Sciences และ Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Academic Exchange and Cooperation
 • Rosenheim University of Applied Sciences and Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Student Exchange Program
 • Universiti Utara Malaysia
 • Universiti Utara Malaysia
 • Al-Azhar University
 • Benguet State University
 • Kunming University of Science and Technology
 • University of Baguio

April 2024

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีความประสงค์จะทำความร่วมมือ MoU/MoA
กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้ติดต่อผ่านงานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแจ้งความประสงค์ทำความร่วมมือ MoU/MoA กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศร่าง MoU/MoA
 3. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอบันทึกแจ้งความประสงค์พร้อมแนบ MoU/MoA ฉบับร่างถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยผ่านงานสารบรรณ
 4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณา MoU/MoA ฉบับร่าง และส่งมอบให้ฝ่ายนิติการ
 5. นิติการตรวจสอบ MoU/MoA ฉบับร่าง ในกรณีที่ฝ่ายนิติการไม่เห็นชอบกับ MoU/MoA ฉบับร่าง
  งานวิเทศสัมพันธ์ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อทบทวน/ปรับปรุง
 6. ในกรณีที่ฝ่ายนิติการเห็นชอบกับ MoU/MoA ฉบับร่างดังกล่าว งานวิเทศสัมพันธ์ประสานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อกำหนดวันและเวลาในการลงนาม
 7. งานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีลงนามตามวันและเวลาที่กำหนด
 8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
 9. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลการลงนาม MoU/MoA ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาส
  ราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยต่างประเทศในฐานข้อมูล และส่งสำเนาให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

ระบบและกลไกการ
ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีความประสงค์จะทำความร่วมมือ MoU/MoAกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โดยได้ติดต่อผ่านอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

 1. อาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศประสานงานกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแจ้งความประสงค์ทำความร่วมมือ MoU/MoA กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 3. งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศร่าง MoU/MoA
 4. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอบันทึกแจ้งความประสงค์พร้อมแนบ MoU/MoA ฉบับร่างถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาส   ราชนครินทร์โดยผ่านงานสารบรรณ
 5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณา MoU/MoA ฉบับร่าง และส่งมอบให้ฝ่ายนิติการ
 6. นิติการตรวจสอบ MoU/MoA ฉบับร่าง ในกรณีที่ฝ่ายนิติการไม่เห็นชอบกับ MoU ฉบับร่างงานวิเทศสัมพันธ์ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อทบทวน/ปรับปรุง
 7. ในกรณีที่ฝ่ายนิติการเห็นชอบกับ MoU/MoA ฉบับร่างดังกล่าว งานวิเทศสัมพันธ์ประสานกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อกำหนดวันและเวลาในการลงนาม
 8. งานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีลงนามตามวันและเวลาที่กำหนด
 9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
 10. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลการลงนาม MoU/MoA ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยต่างประเทศในฐานข้อมูล และส่งสำเนาให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

หมายเหตุ งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • อาจารย์อะลี เจ๊ะแล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th
 • อาจารย์ธิดา ลาภวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th
 • คุณนาเดีย มณีชยางกูร เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีความประสงค์จะขอเยี่ยมชม คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
แต่ติดต่อผ่านอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

 • ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย และส่งหนังสือขอเข้าเยี่ยมคณะ/

สถาบัน/วิทยาลัย มายังอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

 • อาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย เสนอหนังสือเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไปยังคณบดี/ผู้อำนวยการ

ในสังกัดของตน

 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย พิจารณาการขอเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในกรณีที่คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ไม่เห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม อาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประสานมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อขอเลื่อนวันและเวลาขอเข้าเยี่ยมคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 • ในกรณีที่คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม อาจารย์/คณะ/สถาบัน/

วิทยาลัย แจ้งผลการตอบรับการเยี่ยมไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ทำบันทึกข้อความแจ้งมายังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อทราบ
 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย จัดเตรียมพิธีต้อนรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามวันและเวลาที่กำหนด
 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานการเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยต่างประเทศมายัง  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อทราบ
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย และงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีความประสงค์จะขอเยี่ยมชม คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
โดยไม่ประสงค์เยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
แต่ติดต่อผ่านงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขอเข้าเยี่ยมคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 2. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอหนังสือขอเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไปยังงานสารบรรณเพื่อเสนอ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทราบ
 3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มอบให้ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ดำเนินการ หรือมอบ
  งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประสานกับทางคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
  ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศมีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยม
 4. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ไม่เห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม งานวิเทศสัมพันธ์ประสานมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อขอเลื่อนวันและเวลาที่จะขอเข้าเยี่ยมคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 5. ในกรณีที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แจ้งผลการตอบรับการเยี่ยมไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 6. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย จัดเตรียมพิธีต้อนรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามวันและเวลาที่กำหนด
 7. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานการเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยต่างประเทศมายังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อทราบ
 8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่บนเว็บไซต์
 9. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย และงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดเก็บพร้อมบันทึก ข้อมูลในฐานข้อมูล

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีความประสงค์จะขอเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โดยติดต่องานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่งหนังสือขอเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มายังงานวิเทศสัมพันธ์
 2. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอหนังสือขอเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไปยังงานสารบรรณเพื่อเสนอ
  อธิกาบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทราบ
 3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณาการขอเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในกรณีที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไม่เห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม งานวิเทศสัมพันธ์ประสานมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อขอเลื่อนวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 4. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณาเห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม
  งานวิเทศสัมพันธ์แจ้งผลการตอบรับการเยี่ยมไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 5. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเตรียมพิธีต้อนรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามวันและเวลาที่กำหนด
 6. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์
 7. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลของการเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศลงในฐานข้อมูล

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีความประสงค์ขอเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โดยติดต่อผ่านอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

 1. อาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศประสานงานกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่งหนังสือขอเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มายังงานวิเทศสัมพันธ์
 3. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอหนังสือขอเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไปยังงานสารบรรณเพื่อเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทราบ
 4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณาการขอเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไม่เห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม งานวิเทศสัมพันธ์ประสานมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อขอเลื่อนวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 5. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณาเห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม
  งานวิเทศสัมพันธ์แจ้งผลการตอบรับการเยี่ยมไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 6. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเตรียมพิธีต้อนรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามวันและเวลาที่กำหนด
 7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์
 8. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลของการเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศลงใน    ฐานข้อมูล

หมายเหตุ งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • อาจารย์อะลี เจ๊ะแล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th
 • อาจารย์ธิดา ลาภวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th
 • คุณนาเดีย มณีชยางกูร เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานในเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. (จันทร์ – ศุกร์) ณ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 07 370 9030 ต่อ 1180 และทางอีเมลล์ international.aff@pnu.ac.th

สามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานวิเทศสัมพันธ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Contact

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ที่อยู่ :

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 ประเทศไทย

ช่วงเวลาทำการ :

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.

โทรศัพท์ :

 • 07 370 9030 ต่อ 1180

โทรสาร: 07 370 9030 ต่อ 1173

อีเมล์: international.aff@pnu.ac.th

Facebookhttps://fb.com/งานวิเทศสัมพันธ์

ติดต่อเรา

Contact Inter


พันธมิตรอันทรงเกียรติของเรา