ข่าวงานวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Nord University ประเทศนอร์เวย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Nord University ประเทศนอร์เวย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือ 12 ประเทศ 42 มหาวิทยาลัย


บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์อะลี เจ๊ะแล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อีเมล alee.j@pnu.ac.th

อาจารย์ธิดา ลาภวงศ์

อาจารย์

อีเมล thida.l@pnu.ac.th

นาเดีย มณีชยางกูร

เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์

อีเมล nadia.m@pnu.ac.th

 • Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
 • Universiti Malaysia Kelantan
 • The Medical College of Wisconsin, INC.
 • Universiti Kebangsaan Malaysia
 • TATI University College
 • Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’Adzam Shah
 • DRB-HICOM University of Automative Malaysia
 • Universiti Teknologi MARA
 • Universiti Sains Malaysia
 • Guangxi Normal University
 • Arava International Center for Agriculture Training
 • Universiti Teknikal Mara SDN. BHD.
 • Universiti Teknologi Petronas
 • Jenderal Soedirman University
 • The University of Bengkulu
 • Universiti Islam Sultan Sharif Ali
 • Mohammadiyah University of Tangerang
 • College University Insaniah
 • ASEAN Learning Network
 • Dali University
 • University Utara Malaysia
 • San Beda College
 • Universiti Malaysia Kelantan
 • Banking University Ho Chi Minh City
 • Universiti Kebangsaan Malaysia
 • University of Malaya
 • University Sains Malaysia
 • International Islamic University of Malaysia
 • The Board of Trutstees of the University of Illinois
 • Cricket Association of Thailand (CAT) and Malay Cricket Association of Malaysia
 • University of Muhammadiyah Gresik
 • Dali University
 • The Sultan Ismail Petra International Islamic College
 • Sharif Hadayatiullah State Islamic University
 • Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences
 • Rosenheim University of Applied Sciences และ Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Academic Exchange and Cooperation
 • Rosenheim University of Applied Sciences and Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Student Exchange Program
 • Universiti Utara Malaysia
 • Universiti Utara Malaysia
 • Al-Azhar University
 • Benguet State University
 • Kunming University of Science and Technology
 • University of Baguio

November 2023

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีความประสงค์จะทำความร่วมมือ MoU/MoA
กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้ติดต่อผ่านงานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแจ้งความประสงค์ทำความร่วมมือ MoU/MoA กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศร่าง MoU/MoA
 3. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอบันทึกแจ้งความประสงค์พร้อมแนบ MoU/MoA ฉบับร่างถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยผ่านงานสารบรรณ
 4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณา MoU/MoA ฉบับร่าง และส่งมอบให้ฝ่ายนิติการ
 5. นิติการตรวจสอบ MoU/MoA ฉบับร่าง ในกรณีที่ฝ่ายนิติการไม่เห็นชอบกับ MoU/MoA ฉบับร่าง
  งานวิเทศสัมพันธ์ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อทบทวน/ปรับปรุง
 6. ในกรณีที่ฝ่ายนิติการเห็นชอบกับ MoU/MoA ฉบับร่างดังกล่าว งานวิเทศสัมพันธ์ประสานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อกำหนดวันและเวลาในการลงนาม
 7. งานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีลงนามตามวันและเวลาที่กำหนด
 8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
 9. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลการลงนาม MoU/MoA ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาส
  ราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยต่างประเทศในฐานข้อมูล และส่งสำเนาให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

ระบบและกลไกการ
ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีความประสงค์จะทำความร่วมมือ MoU/MoAกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โดยได้ติดต่อผ่านอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

 1. อาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศประสานงานกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแจ้งความประสงค์ทำความร่วมมือ MoU/MoA กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 3. งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศร่าง MoU/MoA
 4. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอบันทึกแจ้งความประสงค์พร้อมแนบ MoU/MoA ฉบับร่างถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาส   ราชนครินทร์โดยผ่านงานสารบรรณ
 5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณา MoU/MoA ฉบับร่าง และส่งมอบให้ฝ่ายนิติการ
 6. นิติการตรวจสอบ MoU/MoA ฉบับร่าง ในกรณีที่ฝ่ายนิติการไม่เห็นชอบกับ MoU ฉบับร่างงานวิเทศสัมพันธ์ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อทบทวน/ปรับปรุง
 7. ในกรณีที่ฝ่ายนิติการเห็นชอบกับ MoU/MoA ฉบับร่างดังกล่าว งานวิเทศสัมพันธ์ประสานกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อกำหนดวันและเวลาในการลงนาม
 8. งานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีลงนามตามวันและเวลาที่กำหนด
 9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
 10. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลการลงนาม MoU/MoA ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยต่างประเทศในฐานข้อมูล และส่งสำเนาให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

หมายเหตุ งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • อาจารย์อะลี เจ๊ะแล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th
 • อาจารย์ธิดา ลาภวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th
 • คุณนาเดีย มณีชยางกูร เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีความประสงค์จะขอเยี่ยมชม คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
แต่ติดต่อผ่านอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

 • ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย และส่งหนังสือขอเข้าเยี่ยมคณะ/

สถาบัน/วิทยาลัย มายังอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

 • อาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย เสนอหนังสือเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไปยังคณบดี/ผู้อำนวยการ

ในสังกัดของตน

 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย พิจารณาการขอเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในกรณีที่คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ไม่เห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม อาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประสานมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อขอเลื่อนวันและเวลาขอเข้าเยี่ยมคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 • ในกรณีที่คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม อาจารย์/คณะ/สถาบัน/

วิทยาลัย แจ้งผลการตอบรับการเยี่ยมไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ทำบันทึกข้อความแจ้งมายังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อทราบ
 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย จัดเตรียมพิธีต้อนรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามวันและเวลาที่กำหนด
 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานการเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยต่างประเทศมายัง  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อทราบ
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
 • คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย และงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีความประสงค์จะขอเยี่ยมชม คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
โดยไม่ประสงค์เยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
แต่ติดต่อผ่านงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขอเข้าเยี่ยมคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 2. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอหนังสือขอเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไปยังงานสารบรรณเพื่อเสนอ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทราบ
 3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มอบให้ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ดำเนินการ หรือมอบ
  งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประสานกับทางคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
  ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศมีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยม
 4. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ไม่เห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม งานวิเทศสัมพันธ์ประสานมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อขอเลื่อนวันและเวลาที่จะขอเข้าเยี่ยมคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 5. ในกรณีที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แจ้งผลการตอบรับการเยี่ยมไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 6. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย จัดเตรียมพิธีต้อนรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามวันและเวลาที่กำหนด
 7. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานการเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยต่างประเทศมายังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อทราบ
 8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่บนเว็บไซต์
 9. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย และงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดเก็บพร้อมบันทึก ข้อมูลในฐานข้อมูล

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีความประสงค์จะขอเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โดยติดต่องานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่งหนังสือขอเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มายังงานวิเทศสัมพันธ์
 2. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอหนังสือขอเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไปยังงานสารบรรณเพื่อเสนอ
  อธิกาบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทราบ
 3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณาการขอเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในกรณีที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไม่เห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม งานวิเทศสัมพันธ์ประสานมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อขอเลื่อนวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 4. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณาเห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม
  งานวิเทศสัมพันธ์แจ้งผลการตอบรับการเยี่ยมไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 5. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเตรียมพิธีต้อนรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามวันและเวลาที่กำหนด
 6. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์
 7. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลของการเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศลงในฐานข้อมูล

ระบบและกลไก
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีความประสงค์ขอเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โดยติดต่อผ่านอาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

 1. อาจารย์/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศประสานงานกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. ทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่งหนังสือขอเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มายังงานวิเทศสัมพันธ์
 3. งานวิเทศสัมพันธ์เสนอหนังสือขอเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไปยังงานสารบรรณเพื่อเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทราบ
 4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณาการขอเข้าเยี่ยมของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไม่เห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม งานวิเทศสัมพันธ์ประสานมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อขอเลื่อนวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 5. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิจารณาเห็นชอบกับวันและเวลาที่ขอเข้าเยี่ยม
  งานวิเทศสัมพันธ์แจ้งผลการตอบรับการเยี่ยมไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 6. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเตรียมพิธีต้อนรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามวันและเวลาที่กำหนด
 7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์
 8. งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลของการเข้าเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศลงใน    ฐานข้อมูล

หมายเหตุ งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • อาจารย์อะลี เจ๊ะแล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th
 • อาจารย์ธิดา ลาภวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th
 • คุณนาเดีย มณีชยางกูร เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-030 ต่อ 1180 อีเมล international.aff@pnu.ac.th

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานในเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. (จันทร์ – ศุกร์) ณ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 07 370 9030 ต่อ 1180 และทางอีเมลล์ international.aff@pnu.ac.th

สามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานวิเทศสัมพันธ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Contact

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ที่อยู่ :

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 ประเทศไทย

ช่วงเวลาทำการ :

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.

โทรศัพท์ :

 • 07 370 9030 ต่อ 1180

โทรสาร: 07 370 9030 ต่อ 1173

อีเมล์: international.aff@pnu.ac.th

Facebookhttps://fb.com/งานวิเทศสัมพันธ์

ติดต่อเรา

Contact Inter


พันธมิตรอันทรงเกียรติของเรา

Anupama
hentai small breasts flamehentai.com sister hypnosis
tamil olu videos havazona.info nepali sex video movie
mama bhanji sex stories beemtube.org hindi porn moves
fakings.com swingersporntrends.com www.ass4all.com
نيك محجبات مترجم tropsha.com فيديو سكس حصان
hentai my dog my master hentaitop.org legend of the legendary heroes hentai
jayson gainza onlineteleserye.net smni quiboloy
tubidy.in redwap.sex kalporn indian
orn hub indianpornxvideos.net navel sex images
nude indian sex pornswille.com xnx tamil sex
www local sex video slutswile.com odiadesisex
meri chunar udd jaye sumoporn.mobi www.video9.in hindi a to z
anushka xxx videos pornpakistani.com xxx hindi blue film
vijayalakshmi sex pornstarslist.info kamukta,com
xxx3tube porncorntube.com xxx tamil vedio