อธิการบดี เข้าเยี่ยมคารวะนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ประจำกรุงริยาด

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ผศ. ดร. ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ประจำกรุงริยาด ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เนื่องในโอกาสเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาลกับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่าง ๆ ของประเทศซาอุดีอาระเบีย กรุงริยาด เมืองดัมมัม และเมืองเจดดาห์ โดยมีนายไสว หัสการบัญชา อัครราชทูตที่ปรึกษา นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือร่วมกับอธิการบดีและคณะเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริม พัฒนาความสามารถ และคุ้มครองแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ มนร. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านอธิการบดีและคณะด้วย

    SHARE