ทัศนคติเป็นบวกสร้างความสุขในการทำงาน

ชีวิตการทำงานมีเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเข้ามา และบ่อยครั้งก็อาจจะหลงลืมความแน่วแน่ในการเริ่มต้นทำงานไปบ้าง การมีข้อคิดที่ยึดถือจะช่วยให้การทำงานมีจุดหมายมากขึ้นในแต่ละวัน และช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำด้วย การทำงานที่มีแต่แง่บวกมีประสิทธิภาพในการผลักดันงานให้ออกมามีคุณภาพ เพราะทัศนคติที่ดีจะช่วยให้มองภาพต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น

ผลผลิตของมนร. คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม
รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
อธิการบดี
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงที่ด้านวัตถุเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันต้องเปลี่ยนความคิด ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งศูนย์วิจัยฯ จะปฏิเสธไม่ได้กับการบริการสังคม ด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ผศ.วสันต์ พลาศัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
มนร. พร้อมนำศาสตร์ บูรณาการสู่การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ
ผศ.ทวี บุญภิรมย์
รองอธิการบดี
ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยง่าย ทุกคนล้วนต้องผ่านการฝึกฝนมามากมาย ดังนั้นทุกครั้งที่เราลงมือทำงาน ให้คิดว่ามันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นเสมอ
ผศ.บงกช กมลเปรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สื่อสารนำพาทีมงานให้สามารถฝ่าฟันการเปลี่ยนแปลงได้
ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา
ผู้ช่วยอธิการบดี
การเกิดและทำงาน ณ ดินแดนปลายด้ามขวาน ทำให้ผมมีความมุ่งมั่น และตั้งใจ เป็นอย่างสูง ที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนช่วยเหลือสังคมทุกด้านด้วยใจอาสา
อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาส่งเสริมวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน เพื่อบริการชุมชนอย่างยั่งยืน
อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
การงานใดจะสำเร็จลุล่วงได้ย่อมผ่านความทุกข์ยากก่อนเป็นปฐม ความอดทน อ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ คือ รากฐานของความยั่งยืน มนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องให้ผู้อื่น “กล่าวเตือนได้ ต่อว่าได้” จึงเรียกได้ว่ามี “กัลยาณมิตร”
อาจารย์วาริน นราวิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
หากการเรียนการสอนในชั้นเรียนเน้นแค่เพียงทฤษฎี ผู้เรียนก็จะเป็นแค่บัณฑิตที่มีความรู้ และสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง แต่หากเพิ่มโอกาสในการคิดวิเคราะห์ การลงมือปฎิบัติที่สูงขึ้น บัณฑิตยังจะสร้างประโยชน์ สร้างความมั่นคงให้ชุมชน และสังคมได้อีกด้วย
อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย
ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
การสร้างแรงบันดาลใจต้องสร้างจากภายในของบุคลากรทุกระดับของคณะ ให้เห็นคุณค่าของตนเองแล้วทำออกมาเป็นการกระทำ โดยมอบความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มมีความอิสระในการทำงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเรา
รศ.พลเอก ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มุ่งมั่นและพากเพียร จะนำมาซึ่งความสำเร็จ
รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดพัฒนาระบบการบริการสร้างกลไลในการขับเคลื่อน เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชนและชุมชนเข้าถึง
อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคโลกของการเปลี่ยนแปลง การสร้างเครือข่ายไม่ใช่เป็นเพียงการเชื่อมบุคคลสู่บุคคล แต่เป็นการเชื่อมบุคคลสู่ความคิด และบุคคลสู่โอกาส
อาจารย์อะลี เจ๊ะแล
ผู้ช่วยอธิการบดี
มุ่งมั่นเน้นพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะ ฝีมือได้มาตรฐาน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
นางสาวอรัญญา คงแสน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เส้นทางที่ยาวไกล จะก้าวไปด้วยใจมั่น อุปสรรคจะฝ่าฟัน
ผศ.อารง มะเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ในการบริหารกองคลัง จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล คือ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ
ผศ.นิตย์รดี บือราเฮง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เรียนอย่างมีความสุข เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สังคมยอมรับ เก่งเทคโนโลยี มีวินัย อยู่ในคุณธรรมจริยธรรม
ผศ.สุเมศ ศรีชู
รองอธิการบดี