งานพัสดุ


เลขที่ 99 หมู่ 8 ถนนบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์, 08:30 – 16:30 น.
โทรศัพท์ออฟฟิต 073-709030 ต่อ 1110
โทรสาร 073-709030 ต่อ 1112

งานพัสดุกลาง / มนร.

งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 • จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 • จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 • ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

No posts

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No posts

การเปิดเผยราคากลาง

No posts

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการ ปรับปรุงเเละตกเเต่งภายในเเผนกผู้ป่วยหนักอายุรกรรมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงเเละตกเเต่งภายในห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น11 อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการ ปรับปรุงอาคารเเละห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงถนนคอนกรีต หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการ ปรับปรุงอาคารเเละห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์

No posts

บริการสำคัญ

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน/ระเบียบ

หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

No posts

เราให้บริการอย่าง
-มืออาชีพ-


คำถามที่พบบ่อย
(FAQ)

เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

การบริหารงานพัสดุ คือ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมเเละดูเเลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้เเละการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า เเละเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา เเละการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเผยเเพร่เเผนฯ)
 • ทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
 • ดำเนินการจัดหา (วิธีจักซื้อจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี)
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 • ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ผู้มีอำนาจออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง)
 • การทำสัญญา
 • การตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขั้นที่ 1

 • ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

ขั้นที่ 2

 • ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 • ราคามาตราฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

ขั้นที่ 3

 • ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 • ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
 • ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเเนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ