ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง

No posts

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการ)

กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

กค (กวพ) 0405.2/ว807 การกำหนดเเนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)

นร 0719.1/ว43 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ล่าสุด)

งานพัสดุ


เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08:30–16:30น.
โทรศัพท์ 073-709030 ต่อ 1110
โทรสาร 073-709030 ต่อ 1112
E-mall : Store@pnu.ac.th

งานพัสดุกลาง / มนร.

งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 • จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 • จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 • ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

คำถามที่พบบ่อย
(FAQ)

เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

การบริหารงานพัสดุ คือ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมเเละดูเเลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้เเละการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า เเละเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา เเละการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเผยเเพร่เเผนฯ)
 • ทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
 • ดำเนินการจัดหา (วิธีจักซื้อจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี)
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 • ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ผู้มีอำนาจออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง)
 • การทำสัญญา
 • การตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขั้นที่ 1

 • ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

ขั้นที่ 2

 • ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 • ราคามาตราฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

ขั้นที่ 3

 • ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 • ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
 • ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเเนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

วิสัยทัศน์ (Vision)

รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ภารกิจหลัก (งานพัสดุ)

งานพัสดุ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการ ควบคุม ดูเเลจัดทำทะเบียนรับเข้า-จ่าย ออกวัสดุภายในมหาวิทยาลัย เก็บรักษาใบเบิกพัสดุ เเละมีหน้าที่จัดหาพัสดุให้ดำเนินการโดยเปอดเผย โปร่งใส เเละเปิดโอกาสให้มรการเเข่งขันอย่างเป็นธรรม

CENTRAL PARCEL

พูดคุยกับเราได้ที่

Give Us A Call

073-709-030 ต่อ 1110

On The Map

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Send A Message

store@pnu.ac.th