รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565…