ข้อกำหนดการใช้งาน

ให้เป้นไปตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก 8 กุมภาพันธ์ 2548 มาตราที่ 54 เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  • ตรา เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เฉพาะกิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เท่านั้น
  • การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัย จะกระทำมิได้ เว้นแต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน

แบบตัวอักษร FC Subject


ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.pnu.ac.th/fc-subject