มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ได้ปรับปรุงและพัฒนาปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์
ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
มาใช้พิจารณาประกอบการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจและแผนกลยุทธ์ ดังนี้

ปรัชญา

ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์
เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้
ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

แผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ประจำปี 2560-2564
ผ่านมติความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
และมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง