รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 093-624-9997

อีเมล์ : Palasai.ch@gmail.com

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี

กรรมการสภา
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการสภา ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภา ประเภทผู้แทนคณาจารย์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Anupama