รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 093-624-9997

อีเมล์ : Palasai.ch@gmail.com

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพยาบาล

โทร : 062-526-7583
อีเมล์ : Aranya.c@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์เกียรติคุร ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรและเทคโนโลยี

โทร : 098-659-2459
อีเมล์ : Cvajrabukka589@gmail.com

รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรและเทคโนโลยี

โทร : 089-181-6613
อีเมล์ : Saowanit.k@psu.ac.th

เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐศาสตร์

โทร : 094-459-9515
อีเมล์ : –

ถวิล สุวรรณ์ลี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย

โทร : 080-353-2557
อีเมล์ : Ta_win2009@hotmail.com

สมหมาย ลักขณานุรักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านงบประมาณและการเงิน

โทร : 087-074-1661
อีเมล์ : sommai@bb.go.th

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านจิตวิทยา

โทร : 080-7048-514
อีเมล์ : Sbpac.leka@gmail.com

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสังคมศาสตร์

โทร : 081-959-5091
อีเมล์ : Verapol.c@gmail.com

นายแพทย์อนันต์ สุไลมาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านจิตวิทยา

โทร : 086-959-8311
อีเมล์ : Dr.anansulaiman@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอาชีวศึกษา

โทร : 097-147-9999
อีเมล์ : Preecha.o@cit.kmutnb.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอิสลามศึกษา

โทร : 089-921-3371
อีเมล์ : Runkantima@yahoo.co.th

มาโนชญ์ เนาวสินธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอาชีวศึกษา

โทร : 091-823-8155
อีเมล์ : –

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร : –
อีเมล์ :
Precha.S@pnu.ac.th

กรรมการสภา
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร : –
อีเมล์ : –

นายไพซอล อาแว

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร : 088-163-9999
อีเมล์ : –

กรรมการสภา ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
โทร : 081-959-0164
อีเมล์ :
Yanyoung.S@pnu.ac.th

อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
โทร : 081-798-4792
อีเมล์ :
Surasit.Ch@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช กมลเปรม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
โทร : 073-709030 ต่อ 3
310
อีเมล์ : Bongkot.K@pnu.ac.th

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม สุขจันทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

โทร : –
อีเมล์ : –

กรรมการสภา ประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์สับรี มะนอ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
โทร : –
อีเมล์ : –

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอิมรอน แวปา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
โทร : –
อีเมล์ : –

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ตูเล๊ะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
โทร : –
อีเมล์ : –

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย แก้วหนูนวล

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 0637930178
อีเมล์ : Wanchai.K@pnu.ac.th