รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564

นายกสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 093-624-9997
อีเมล์ : Phacharamon.b@gmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพยาบาล

โทร : 062-526-7583
อีเมล์ : Aranya.c@psu.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรและเทคโนโลยี

โทร : 098-659-2459
อีเมล์ : Cvajrabukka589@gmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรและเทคโนโลยี

โทร : 089-181-6613
อีเมล์ : Saowanit.k@psu.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐศาสตร์

โทร : 094-459-9515
อีเมล์ : –

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย

โทร : 080-353-2557
อีเมล์ : Ta_win2009@hotmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านงบประมาณและการเงิน

โทร : 087-074-1661
อีเมล์ : sommai@bb.go.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านจิตวิทยา

โทร : 080-7048-514
อีเมล์ : Sbpac.leka@gmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสังคมศาสตร์

โทร : 081-959-5091
อีเมล์ : Verapol.c@gmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านจิตวิทยา

โทร : 086-959-8311
อีเมล์ : Dr.anansulaiman@gmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอาชีวศึกษา

โทร : 097-147-9999
อีเมล์ : Preecha.o@cit.kmutnb.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอิสลามศึกษา

โทร : 089-921-3371
อีเมล์ : Runkantima@yahoo.co.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอาชีวศึกษา

โทร : 091-823-8155
อีเมล์ : –

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร : –
อีเมล์ : –

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร : 088-163-9999
อีเมล์ : –

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร : 093-592-5979
อีเมล์ : Rossu99@gmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โทร : 073-709-030 ต่อ 1153
อีเมล์ : Saleeka@gmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โทร : 086-284-6905
อีเมล์ : Banda_500@hotmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โทร : 097-359-5007
อีเมล์ : Nong_uriwan@hotmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

โทร : 086-343-3638
อีเมล์ : –

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์

โทร : 086-361-6544
อีเมล์ : Tidarat.tw73@gmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์

โทร : 095-057-2317
อีเมล์ : Somsakarava6@hotmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์

โทร : 081-679-2215
อีเมล์ : –

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 081-277-3877
อีเมล์ : Yah_disny@hotmail.com

Anupama