ประวัติส่วนตัว

นายปรีชา สะแลแม
เกิด : 10 มกราคม 2516
อายุ 50 ปี

สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 สำนักงานอธิการบดี ต.โคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 073-709030ต่อ 1148
โทรสาร 073-709030 ต่อ 1173
โทรศัพท์มือถือ
081-277-3877
E-mail : Precha.s@pnu.ac.th


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
 • สำเร็จการศึกษาปี

ปริญญาโท

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สำเร็จการศึกษาปี

ปริญญาเอก

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สำเร็จการศึกษาปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปรีชา สะแลแม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประวัติการทำงาน

 • เริ่มบรรจุ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2538
 • อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส กระทรวงศึกษาธิการ
 • 1 เมษายน 2548
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • 25 กรกฎาคม 2552
 • ครู คศ.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • 17 ตุลาคม 2552
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • 1 เมษายน 2553
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประวัติการบริหาร

 • 2547 – 2548
 • หัวหน้างานบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • 2549 – 2552
 • หัวหน้าสาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • 18 ธันวาคม 2552 – 17 ธันวาคม 2556
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วาระที่ 1)
 • 18 ธันวาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2560
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วาระที่ 2)
 • 1 มกราคม 2561 – 17 พฤษภาคม 2562
 • ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • 18 พฤษภาคม 2562 – 2566
 • รองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ปัจจุบัน
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์