มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศฯ มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศฯ เรื่อง แนวทางป้องกันความเสี่ยงผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ

ประกาศฯ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศฯ มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศฯ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ