ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ๔ สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งยังคงทำหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีอันเป็น พันธกิจเดิมของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่เพื่อการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ตามพันธกิจอื่น ๆ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จากการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปี 2548 จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงจากบริบทเดิมของสถาบันการศึกษาที่เข้ามาหลอมรวมสู่การทำงานในบทบาทหน้าที่ใหม่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้นำต้องหลอมรวมใจบุคลากร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็งและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยให้เกิดการยอมรับ

การหลอมรวมใจบุคลากรที่มาจากต่างสถาบัน ต่างบริบท ต่างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมาร่วมรวมใจเป็นชาวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ จะต้องเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ การปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา แต่ในระยะเริ่มต้นอาจจะไม่มีความชัดเจนในข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ประกอบกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บุคลากรคงอยู่ในหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้วางแผนที่จะพัฒนาบุคลากร สนับสนุนส่งเสริม และเอื้ออำนวยให้บุคลากรได้พัฒนาวุฒิการศึกษา ส่งเสริมด้านงบประมาณในการทำงานวิจัย การจัดหาอาจารย์จากต่างประเทศพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรมีกำลังใจและพลังในการปฏิบัติงานต่อไป

ทำนุบำรุงศาสนา


นอกจากการผลิตบัณฑิตให้เกิดคุณภาพ สร้างบุคลากรให้มีความสามารถแล้ว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะต้องบริหารกิจการต่างๆ ให้มีคุณภาพเช่นกัน โดยได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง และระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เติบโตก้าวหน้าต่อไป

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดนราธิวาส นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่และประหยัดงบประมาณของประเทศในการสูญเสียดุลการค้าระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างเอกภาพและความมั่นคงของชาติ ต้องการเชื่อมโยงการศึกษากับศาสนาเข้าสู่ชีวิตของประชาชนชาวมุสลิม ช่วยก่อให้เกิด ความรัก ความผูกพัน และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและประชาชนชาวมุสลิม ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ลดความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง รวมทั้งการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้