เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น
ด้านวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


เก่งเทคโนโลยี มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน
เด่นด้านคุณธรรม ดำรงตนได้ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม