ความเป็นมาและภารกิจ

กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฎิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

ปณิธาน

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานคุณภาพให้บริการความเชื่อมั่น และคำปรึกษา พร้อมพัฒนาการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีระบบการควบคุมและกำกับที่ดี โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1. กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. กำหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. พิจารณาคำของบประมาณประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย

4. จัดทำทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และสถานการณ์ปัจจุบัน

5. ประสานงานกับอธิการบดี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ครบถ้วน

6. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว เสนอต่ออธิการบดี

7. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามเรื่องที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี

8. บริหารทรัพยากร ได้แก่ คน งบประมาณ เวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามแผนการตรวจสอบประจำปี

9. สอบทานและอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน กระดาษทำการ ของผู้ตรวจสอบภายใน

10. สอบทานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ และอธิการบดีเพื่อให้ทราบถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ พร้อมติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจตามระยะเวลาที่กำหนดในรายงานการตรวจสอบ

11. ออกแบบและประเมิน ความเกี่ยวข้องการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

12. กำกับดูแลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

13. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assenment) เสนออธิการบดี กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกรมบัญชีกลาง

14. จัดทำรายงานความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

15. สอบทานรายงานประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเสนออธิการบดี

16. ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

17. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ร่วมกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องในส่วนงานบริหารทั่วไป ของหน่วยตรวจสอบภายใน และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ      

2. ร่วมกำหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ให้คำปรึกษาแนะนำ/ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน

4. ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุและทำบัญชีวัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน

5. จัดทำทะเบียนคุมวันลาและสรุปผลการลาของบุคลากรในหน่วยงาน

6. ร่วมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assenment)

7. จัดทำรายงานการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายใน

8. ร่วมจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

9. จัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการบริหารงาน

เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดีสามารถดูรายละเอียดข้างล่างนี้

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามและการรายงานผลการตรวจสอล

TEAM MEMBER​

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวโนเรีย บินหะยีนิยิ

หัวหน้าตรวจสอบภายใน

นางยุวดี ศรีสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนงนุช รัตนธานี

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวรุ่งนภา  โสมจันทร์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน

ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร 0 7370 9030 ต่อ 1166  โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173

Anupama
hentai small breasts flamehentai.com sister hypnosis
tamil olu videos havazona.info nepali sex video movie
mama bhanji sex stories beemtube.org hindi porn moves
fakings.com swingersporntrends.com www.ass4all.com
نيك محجبات مترجم tropsha.com فيديو سكس حصان
hentai my dog my master hentaitop.org legend of the legendary heroes hentai
jayson gainza onlineteleserye.net smni quiboloy
tubidy.in redwap.sex kalporn indian
orn hub indianpornxvideos.net navel sex images
nude indian sex pornswille.com xnx tamil sex
www local sex video slutswile.com odiadesisex
meri chunar udd jaye sumoporn.mobi www.video9.in hindi a to z
anushka xxx videos pornpakistani.com xxx hindi blue film
vijayalakshmi sex pornstarslist.info kamukta,com
xxx3tube porncorntube.com xxx tamil vedio