ความเป็นมาและภารกิจ

กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฎิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

ปณิธาน

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานคุณภาพให้บริการความเชื่อมั่น และคำปรึกษา พร้อมพัฒนาการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีระบบการควบคุมและกำกับที่ดี โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1. กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. กำหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. พิจารณาคำของบประมาณประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย

4. จัดทำทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และสถานการณ์ปัจจุบัน

5. ประสานงานกับอธิการบดี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ครบถ้วน

6. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว เสนอต่ออธิการบดี

7. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามเรื่องที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี

8. บริหารทรัพยากร ได้แก่ คน งบประมาณ เวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามแผนการตรวจสอบประจำปี

9. สอบทานและอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน กระดาษทำการ ของผู้ตรวจสอบภายใน

10. สอบทานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ และอธิการบดีเพื่อให้ทราบถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ พร้อมติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจตามระยะเวลาที่กำหนดในรายงานการตรวจสอบ

11. ออกแบบและประเมิน ความเกี่ยวข้องการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

12. กำกับดูแลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

13. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assenment) เสนออธิการบดี กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกรมบัญชีกลาง

14. จัดทำรายงานความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

15. สอบทานรายงานประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเสนออธิการบดี

16. ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

17. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ร่วมกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องในส่วนงานบริหารทั่วไป ของหน่วยตรวจสอบภายใน และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ      

2. ร่วมกำหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ให้คำปรึกษาแนะนำ/ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน

4. ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุและทำบัญชีวัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน

5. จัดทำทะเบียนคุมวันลาและสรุปผลการลาของบุคลากรในหน่วยงาน

6. ร่วมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assenment)

7. จัดทำรายงานการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายใน

8. ร่วมจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

9. จัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการบริหารงาน

เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดีสามารถดูรายละเอียดข้างล่างนี้

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามและการรายงานผลการตรวจสอล

TEAM MEMBER​

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวโนเรีย บินหะยีนิยิ

หัวหน้าตรวจสอบภายใน

นางยุวดี ศรีสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนงนุช รัตนธานี

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวรุ่งนภา  โสมจันทร์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน

ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร 0 7370 9030 ต่อ 1166  โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173