แบบสำรวจการใช้งานระบบ PNUCM / ระบบบริการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง

 1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. แบบสำรวจมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
  ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้ระบบ PNUCM / ระบบงานบริการนักศึกษา
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 3. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
 4. กรุณาตอบแบบสำรวจตามความจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ


แบบสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ประจำปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง

 1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. แบบสำรวจมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
  ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 3. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
 4. กรุณาตอบแบบสำรวจตามความจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ


แบบประเมินความพึงพอใจด้านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2566 

คำชี้แจง

1.  แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2.  แบบสำรวจมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
        ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
        ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการใช้งานด้านระบบเครือข่าย
        ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.  แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการสำรวจไปปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น
4. กรุณาตอบแบบสำรวจตามความจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ


แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบภาพและเสียงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2566

คำชี้แจง

แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของงาน งานโสตทัศนูปกรณ์ ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนา และ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็น และความต้องการที่สามารถนาไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ


แบบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คำชี้แจง

 1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. แบบสำรวจมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการเว็บไซต์ แบ่งเป็น
                 – ด้านเนื้อหา
                 – ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
                 – ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 3. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
 4. กรุณาตอบแบบสำรวจตามความจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ