เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่วางแผน กำหนดทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System:MIS) ตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

  • การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการปฎิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการทำงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
  • รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563
ชื่อแบบฟอร์มหมายเหตุ
– แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการเสนอของบประมาณของส่วนราชการ)17 พฤศจิกายน 2566
– แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการสำนักงานอธิการบดี)17 พฤศจิกายน 2566
– เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)14 กันยายน 2566
– แบบฟอร์มประมาณการ26 ธันวาคม 2566
– การกำหนดรหัสโครงการเเละรหัสคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน26 พฤศจิกายน 2562
– แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติโครงการ30 มีนาคม 2558
– แบบฟอร์มสรุปโครงการ9 พฤศจิกายน 2564
– เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ20 มีนาคม 2560
– เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ20 มีนาคม 2560
– เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม20 มีนาคม 2560
– แบบฟอร์มไวนิล4 พฤศจิกายน 2564

1

งานนโยบายและแผน

1

ธิติมา จันทอุไร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติหน้าที่ งานวิเคราะห์งบประมาณและอ้ตรากำลัง

นลินี  อนรรฆพรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติหน้าที่ งานแผนและผลประเมิน

โชติรัตน์ ดำกระเด็น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติหน้าที่ งานวิเคราะห์งบประมาณและอ้ตรากำลัง

อารีรัตน์ วรเดช

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่ งานแผนและผลประเมิน

รวิวรรณ พลาศัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติหน้าที่ งานเงินนอกงบประมาณ

วรัญญา สามพุฒ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติหน้าที่ งานแผนและผลประเมิน

อุบล คงพูน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่ งานธุรการ

รัตนา ศรีหมั่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่ งานแผนและผลประเมิน

สิริกันยา อนันตเสนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติหน้าที่ งานแผนและผลประเมิน

ยุรฉัตร ฉาฉ่ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่ งานแผนและผลประเมิน

1

งานประกันคุณภาพ

1

อาดินดา เจ๊ะมะยิ

นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา

ธิดารัตน์ หมวกสกุล

นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา

แวรุสณี เจ๊ะยะหลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา

1

งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1

ชารีฟ จิตต์ปราณี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฎิบัติหน้าที่ งานสารสนเทศ

เจษฎา แซ่ชี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฎิบัติหน้าที่ งานสารสนเทศ

ศุภกร สมสีแดง

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ปฎิบัติหน้าที่ งานสารสนเทศ

ศตวรรษ นาคเลิศ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ปฎิบัติหน้าที่ งานสารสนเทศ

1

งานพัสดุกลาง

1

ราวรรณ สุนาโพธิ์

นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการ)
ปฎิบัติหน้าที่ จัดซื้อ – จัดจ้าง

สุภาพร แสงอรุณ

นักวิชาการพัสดุ
ปฎิบัติหน้าที่ จัดซื้อ – จัดจ้าง

ทัศนีย์  เทพคุณ

นักวิชาการพัสดุ
ปฎิบัติหน้าที่ จัดซื้อ – จัดจ้าง

กองนโยบายและแผน

ภารกิจหลัก

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์และจัดทำแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการแปลงนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ จัดหาและจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

ปฎิทิน
กองนโยบายและแผน

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
No event found!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
ดูข่าวทั้งหมด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ