เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่วางแผน กำหนดทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System:MIS) ตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

  • การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการปฎิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการทำงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
  • รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563
ชื่อแบบฟอร์มหมายเหตุ
– แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการเสนอของบประมาณของส่วนราชการ)27 เมษายน 2566
– แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการสำนักงานอธิการบดี)27 เมษายน 2566
– แบบฟอร์มประมาณการ27 เมษายน 2566
– การกำหนดรหัสโครงการเเละรหัสคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน26 พฤศจิกายน 2562
– แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติโครงการ30 มีนาคม 2558
– แบบฟอร์มสรุปโครงการ9 พฤศจิกายน 2564
– เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ20 มีนาคม 2560
– เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ20 มีนาคม 2560
– เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม20 มีนาคม 2560
– แบบฟอร์มไวนิล4 พฤศจิกายน 2564

1

งานนโยบายและแผน

1

1

งานประกันคุณภาพ

1

1

งานสารสนเทศ

1

1

งานพัสดุกลาง

1

กองนโยบายและแผน

ภารกิจหลัก

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์และจัดทำแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการแปลงนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ จัดหาและจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

ปฎิทิน
กองนโยบายและแผน

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
No event found!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
Anupama