อว.มอบ มนร.เตรียมจ้างงาน 560 อัตรา 59 ตำบล

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ()กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาภาคประชาชนภาคสังคมและภาคส่วนต่างๆ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 59 ตำบล ดังนี้

 • อ.ตากใบ 8 ตำบล (ต.นานาค ต.บางขุนทอง ต.ศาลาใหม่ ต.เจ๊ะเห ต.โฆษิต ต.เกาะสะท้อน ต.พร่อน ต.ไพรวัน)
 • อ.บาเจาะ 6 ตำบล (ต.กาเยาะมาตี ต.บาเจาะ ต.บาเระเหนือ ต.บาเระใต้ ต.ปะลุกาสาเมาะ ต.ลูโบ๊ะสาวอ)
 • อ.ยี่งอ 4 ตำบล (ต.จอเบาะ ต.ยี่งอ ต.ละหาร ต.ลูโบ๊ะบายะ)
 • อ.ระแงะ 6 ตำบล (ต.กาลิซา ต.ตันหยงมัส ต.บองอ ต.บาโงสะโต ต.เฉลิม ต.ตันหยงลิมอ)
 • อ.รือเสาะ 5 ตำบล (ต.บาตง ต.รือเสาะออก ต.ลาโล๊ะ ต.สุวารี ต.เรียง)
 • อ.ศรีสาคร 2 ตำบล (ต.ตะมะยูง ต.ศรีบรรพต)
 • อ.สุคิริน 4 ตำบล (ต.มาโมง ต.สุคิริน ต.เกียร์ ต.ภูเขาทอง)
 • อ.เมือง 7 ตำบล (ต.โคกเคียน ต.กะลุวอเหนือ ต.ลำภู ต.กะลุวอ ต.บางนาค ต.บางปอ ต.มะนังตายอ)
 • อ.สุไหงปาดี 3 ตำบล (ต.กาวะ ต.ปะลุรู ต.โต๊ะเด็ง)
 • อ.สุไหงโกลก 4 ตำบล (ต.ปูโยะ ต.ปาเสมัส ต.มูโนะ ต.สุไหงโกลก)
 • อ.แว้ง 4 ตำบล (ต.กายูคละ ต.ฆอเลาะ ต.แม่ดง ต.แว้ง)
 • อ.จะแนะ 3 ตำบล (ต.ดุซงญอ ต.ผดุงมาตร ต.ช้างเผือก)
 • อ.เจาะไอร้อง 3 (ต.จวบ ต.บูกิต ต.มะรือโบออก)

จำนวนการจ้างงาน รวมทั้งสิ้น 560 อัตรา

 • การจ้างงานในพื้นที่ 15 ตำบล ต่อยอดจากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 8 คน/ตำบล
  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 4 คน/ตำบล
  • ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 คน/ตำบล
 • การจ้างงานในพื้นที่ 44 ตำบลใหม่ จำนวน 10 คน/ตำบล
  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 5 คน/ตำบล
  • ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ จำนวน 5 คน/ตำบล

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ทั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2565

อัตราเงินเดือน

 • บัณฑิตจบใหม่ 15000 บาท/เดือน
 • ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ 9000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละประเภทผู้สมัครจะมีทั้งหมด 2 ประเภทดังต่อไปนี้

 • บุคคลจากตำบล: เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลเดียวกับตำบลที่ผู้สมัครจะเข้าร่วมโครงการ
 • นักศึกษาจบใหม่: เป็นผู้ที่จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และทะเบียนต้องอยู่ตำบลเดียวหรือใกล้เคียงกับตำบลที่ผู้สมัครจะเข้าร่วมโครงการ

เอกสารที่ต้องเตรียมแสกนไฟล์ (jpeg, pdf, png) ดังนี้

 • ไฟล์บัตรประชาชน
 • ทรานสคริป
 • เอกสารจบการศึกษา

ลิงค์รับสมัคร : https://u2tbcg.com/

  SHARE