ข่าวสารและประกาศ

ฉบับที่ 5 / 2565 แนวทางการปฏิบัติหลังการประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 5 / 2565 แนวทางการปฏิบัติหลังการประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จำนวนผู้เข้าถึง : 424


แบบฟอร์มบริการออนไลน์


แบบฟอร์มการขอเข้ารับการกักตัว

หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ

ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (PNU-OC)

แบบรายงานผลการติดเชื้อ

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็น Postsitive (+)สถานการณ์ COVID 19 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564เอกสารเผยแพร่วิดีโอประชาสัมพันธ์