แบบฟอร์มการขอเข้ารับการกักตัว

หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
                                                                            


ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลแสดงความจำนงสถานที่กักตัว


กรณีเลือกสถานที่กักตัวที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ข้อปฏิบัติ
1) ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานจำนวนผู้เข้ารับการกักตัวให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทราบ (ข้อมูลผู้กักตัว ชื่อ-สกุล/อายุ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/ตำแหน่ง/สังกัดหน่วยงาน)


(2) อาหาร 3 มื้อ สำหรับการกักตัว ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาบริหารจัดการและดำเนินการแจ้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(3) ให้หน่วยงานต้นสังกัดกำชับให้ผู้กักตัวปฏิบัติตามกฎการเข้ากักตัวตามมาตรการระเบียบการปฏิบัติตนสำหรับผู้กักตัวในสถานที่กักตัวของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โควิด 19  มนร.ฉบับที่ 4/2564 อย่างเคร่งครัด
(4)  ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานผลการตรวจคัดกรอกตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ของผู้กักตัว ให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง


ข้อมูลการกักตัว


ข้อมูลผู้บังคับบัญชา