การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสําคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ ต่อไป

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือสถานะ
1 Universiti Malaysia Kelantan การศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก 30 กรกฎาคม 2563 3 ปี กำลังดำเนินการ
2 Kolej Universiti Islam AntaraBangsa Selagnor, Malaysia เพื่อส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน 23 ธันวาคม 2563 5 ปี กำลังดำเนินการ
3 Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 21 กุมภาพันธ์ 2563 3 ปี กำลังดำเนินการ
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือสถานะ
1 City University ประเทศมาเลเซีย วิชาการ 3 ธันวาคม 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
2 Mega Jati Consult SDN BHD ประเทศมาเลเซีย ด้านระบบรางและการโยธา ส่งนักศึกษาฝึกงาน 25 พฤศจิกายน 2564 3 ปี กำลังดำเนินงาน
3 Tianjin Railway Technical and Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านระบบราง 23 พฤศจิกายน 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
4 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (ประเทศอินโดนีเซีย) ด้านวิชาการ 26 ตุลาคม 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
5 UiTM Pahang Malaysia พิธีลงนามต่อบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 7 พฤษภาคม 2564 3 ปี กำลังดำเนินการ
6 Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. การพัฒนาทางวิชาการและวิจัย 18 กุมภาพันธ์ 2564 5 ปี กำลังดำเนินการ
7 Asian Business Aviation Association เพื่อส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน 8 มกราคม 2564 2 ปี กำลังดำเนินการ
8 FHD University of Applied Sciences การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 20 มิถุนายน 2564 1 ปี กำลังดำเนินการ
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือสถานะ
1 Universiti Sains Malaysia ด้านวิชาการ 29 สิงหาคม 2565 5 ปี กำลังดำเนินการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOA กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย มุ่งหวังเป็นเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการ/ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2565 | วิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOA กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย มุ่งหวังเป็นเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการ/ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ CITY UNIVERSITY ประเทศมาเลเซีย
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2564 | วิเทศสัมพันธ์
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ CITY UNIVERSITY ประเทศมาเลเซีย
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ MEGA JATI CONSULT SDN BHD ประเทศมาเลเซีย
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2564 | วิเทศสัมพันธ์
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ MEGA JATI CONSULT SDN BHD ประเทศมาเลเซีย
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ TIANJIN RAILWAY TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2564 | วิเทศสัมพันธ์
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ TIANJIN RAILWAY TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE สาธารณรัฐประชาชนจีน
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN ประเทศอินโดนีเซีย
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2564 | วิเทศสัมพันธ์
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN ประเทศอินโดนีเซีย
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ประเทศมาเลเซีย
ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2564 | วิเทศสัมพันธ์
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ประเทศมาเลเซีย
Anupama