มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOA กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย มุ่งหวังเป็นเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการ/ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ YBrs. Professor Dr.Abdul Razak Sulaiman คณบดี School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOA (Memorandum of Agreement) เพื่อขับเคลื่อนงานทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ PNU และ USM ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงและมีกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านภาษา การแข่งขันนวัตกรรม ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอาจารย์/นักศึกษา และในวันนี้ (29 ส.ค.65) เป็นการลงนาม MOA ของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งคณะแพทย์ของ USM ตั้งอยู่ที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มองว่าการเดินทางและการแลกเปลี่ยนในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างกันก็มีความใกล้ชิด มีความสะดวก อีกทั้งการมีเครือข่ายก็ยิ่งทำให้เกิดการพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการหรือในด้านความสัมพันธ์ โดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ย้ำว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

ด้าน YBrs. Professor Dr.Abdul Razak Sulaiman คณบดี School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia กล่าวว่า หลังจากการลงนาม MOA แล้ว จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกิดขึ้น โดยมองว่านักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน การที่ได้มีโอกาสส่งนักศึกษมายังที่ต่าง ๆ จะเกิดประโยชน์กับตัวนักศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะการเปิดโลกทัศน์ เกิดการเรียนรู้ ที่สำคัญ PNU กับ USM ระยะทางระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทำให้เป็นโอกาสที่ดีการเดินทางไม่เป็นอุปสรรค นอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้ว จะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/งานวิจัย/วัฒนธรรม ระหว่างกันด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในหลายมิติต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 11-23 กันยายน 2565 ทาง USM จะส่งนักศึกษาแพทย์ ระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4) มาฝึกงานที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลา โดยจะร่วมฝึกงานพร้อมกับนักศึกษาของมหาวิทลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE