ประวัติศูนย์วิทยบริการ


การดำเนินการระยะแรกมุ่งเน้นที่หอสมุดกลางเป็นการเตรียมสะสมหนังสือให้มาก ที่สุดเพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงงานเป็นหลัก โดยมีภารกิจ ดังนี้

  • ดำเนินการจัดหาผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • พัฒนางานด้านต่างๆของสถาบันวิทยบริการอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
  • นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนิน งาน เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็วพัฒนาสถาบันวิทยบริการให้เป็นศูนย์ กลางการให้การศึกษาค้นคว้าการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทและบุคคลทั่วไป
  • ผลิตสื่อการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบดาวเทียม
  • รวบรวมประวัติความเป็นมาและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสถาบันบริการ

ที่อยู่และการติดต่อ

ที่อยู่

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : pnulibraryteam

โทรศัพท์ : 073-709-030 ต่อ 3711

เว็บไซต์ : Academic Resource Center (pnu.ac.th)

Anupama