มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

STUDENT AFFAIR

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ปรัชญา

“นักศึกษาเป็นคนดีและเก่ง

เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”

กองพัฒนานักศึกษา

ภารกิจหน่วยงาน

มีหน้าที่ส่งเสริมดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา
การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาเป็นการส่งเสริมเติมเต็ม และสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

 • งานกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

 • งานกิจการวิชาทหาร
 • บัตรนักศึกษา
 • งานหอพัก

มะห์กลือซง ดาแม
แม่บ้าน

อาตีกะห์ แวมามะ
แม่บ้าน

พรทิพย์ ศรีสอาด
แม่บ้าน

สมหมาย ไชยแดง
แม่บ้าน

นุชนารถ ไชยยาว
แม่บ้าน

จุไรรัตน์ หมวกแดง
แม่บ้าน

อิสมาแอ ยะโก๊ะ
คนสวน

จิตติมา ตันพานิชย์
แม่บ้าน

นูรีหย๊ะ มะเด็ง
แม่บ้าน

Student Affair

กองพัฒนานักศึกษา

ให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชน

ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปฎิทิน
กองพัฒนานักศึกษา

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
No event found!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
ดูข่าวทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

หอพักตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย มีพื้นที่กว้างขวาง อยู่ใกล้สนามกีฬา ใกล้ร้านสะดวกซื้อ  ใกล้หน่วยงานราชการ การเดินทางสะดวกสบาย และยังมีร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการอยู่บริเวณภายในหอพักด้วย

 • การสมัครขอรับทุนทั้งภายในและภายนอกจะมีช่วงเวลาการรับสมัครไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา
 • คุณสมบัติของผู้สมัครจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าของทุนการศึกษาซึ่งนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป
 • ค่าครองชีพจะได้เดือนละ 3,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียนนั้นเบิกตามจริงตามค่าเล่าเรียนของคณะนั้นๆ

ได้ ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเอง ที่เมนู ตรวจสอบยอดหนี้ ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ ผ่านแอพลิเคชั่น กยศ. Connect

 • นักศึกษา/ผู้ปกครอง สามารถติดตามรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ที่ เพจเฟสบุค กองพัฒนานักศึกษา ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี
 • การดำเนินการจะประกอบไปด้วย 1.กำหนดการรายงานตัว 2.กำหนดการฝึก 3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รอนโยบายการรับสมัครฯ)

เพจ Facebook ชมรมจิตอาสา มนร หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ตึกสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา โทรศัพท์ 073 709 030 ต่อ 3517

องค์การบริหารนักศึกษา มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยและชมรมระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากนักศึกษา เพื่อแจ้งไปยังผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  และ สโมสรนักศึกษา มีหน้าที่หลักในการดำเนินกิจกรรมส่วนกลาง (แต่ละหน่วยงานราชการตามต้นสังกัด) ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ (ภายในคณะ), รับน้องประชุมเชียร์ หรือกิจกรรมอื่นๆอีก ฯลฯ และยังมีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 1. ใบสมัคร นศท. พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 3X4 ซม. 1 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของ ตนเอง บิดา – มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
 6. ใบรับรองกรุ้ปเลือด
 1. ใบรายงานตัว (แบบ รด.2)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง 1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย ขนาด 3X4 ซม. แต่งเครื่องแบบ นศท. ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา   1 รูป
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี   1 ฉบับ
 1. ใบรายงานตัว (แบบ รด.2)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง
 3. รูปถ่าย ขนาด 3X4 ซม. แต่งเครื่องแบบ นศท. ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา 1 รูป
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี 1 ฉบับ
 5. กรณีที่ไม่เคยฝึก นศท.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้ขอใบรับรองการเป็น นศท. ณ หน่วยฝึก นศท. ที่ต้นสังกัดเดิมด้วย
 1. ใบรายงานตัว (แบบ รด.2)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง  1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย ขนาด 3X4 ซม. แต่งเครื่องแบบ นศท. ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา   1 รูป
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี   1 ฉบับ

นักศึกษาทำบัตรนักศึกษาหาย, ชำรุด, ย้ายสาขาวิชา หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน้าบัตร ให้มาดำเนินการแจ้งและออกบัตรนักศึกษา (ชั่วคราว) ได้ที่ งานวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเร็วเมื่อได้บัตรนักศึกษาชั่วคราวแล้วให้นักศึกษาไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เพื่อออกบัตรนักศึกษา (ฉบับจริง) โดยต้องชำระค่าออกบัตรใหม่ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ติดต่อเราได้ที่นี่

กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

ที่อยู่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทรศัพท์ : 073 709 030 ต่อ 3517
E-mail :
Line :
Facebook :

GET STARTED