หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#หน่วยงานเบอร์ติดต่อแฟกต์
1เลขาหน้าห้องอธิการบดี1148
2ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ1149
3ห้องรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ1152
4ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร1153
5ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม1150
6ห้องรออธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ1151
7ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี1142
8กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน1102/11011100
9กองคลัง1138/1139
10กองกลาง / งานประชุมสภา1170/1171
11กองบริหารทรัพยากรบุคลากร1141/1189
12กองนโยบายและแผน1188/1136
13กองพัฒนานักศึกษา3510/3514
14หัวหน้างานประชาสัมพันธ์2098
15งานประชาสัมพันธ์1105/1108
16งานสารบรรณ11791173
17หัวหน้างานประกันคุณภาพ1126
18งานประกันคุณภาพ1137
19งานสารสนเทศ1135
20งานนิติกร1116
21งานวารสาร1161
22บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู1162
23งานตรวจสอบภายใน1166
24งานพัสดุกลาง1110/11141112
25สหกรณ์ออมทรัพย์1167
26งานวิเทศสัมพันธ์1180
27ห้องพนักงานขับรถ1115
  • หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
#หน่วยงานเบอร์ติดต่อภายในเบอร์ติดต่อภายนอกอีเมลล์
1คณะแพทยศาสตร์3900 / 444808 8786 2848medicine@pnu.ac.th
2คณะพยาบาลศาสตร์3800 / 382708 7684 1842nurse@pnu.ac.th
3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3100 FAX 311009 3642 9995sci@pnu.ac.th
4คณะวิศวกรรมศาสตร์3200 / 3202engineering@pnu.ac.th
5คณะศิลปศาสตร์3600 FAX 360108 8398 1882la.pnu343@gmail.com
6คณะเกษตรศาสตร์365008 8788 4457agri@pnu.ac.th
7คณะวิทยาการจัดการ331009 3582 8192mgt.contact@pnu.ac.th
8สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา3555aias@pnu.ac.th
9วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส1700 / 170108 5685 2294Kset56phapai@gmail.com
10วิทยาการอาชีพตากใบ1800 / 18010 7358 2977k.takbai2019@gmail.com
11วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส09 3582 5760ntc@pnu.ac.th
12โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์4300medicine@pnu.ac.th
13องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา3517
14งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา3516
15ห้องปฐมพยาบาล3512
16อาคารวิทยบริการ3711