พระบรมราโชวาทWEB
พระบรมราโชวาทWEB
PlayPause
Shadow
กำหนดการ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

ในวันที่ 19 – 22 กันยายน 2565
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ในวันฝึกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ และวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของบัณฑิต ดังนี้

 • ไม่ใช้เครื่องประดับอื่นใด ในขณะสวมครุยวิทยฐานะ (เช่น มาลัยบนศีรษะ ฯลฯ)
 • ไม่เชียร์หรือส่งเสียงดัง ในบริเวณงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระเบียบราชการ และวัฒนธรรมไทย
  • ไม่ทำสีผมที่มีลักษณะเด่นผิดธรรมชาติ
  • สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ และสวมถุงน่องสีเนื้ออ่อน (สำหรับสุภาพสตรี)
  • ไม่สวมแว่นตาดำ กรณีปัญหาทางสายตาและจำเป็นต้องสวมแว่นตา ต้องเป็นแว่นตาสีอ่อน
  • ไม่สวมนาฬิกา และแหวาน
 • สิ่งที่ห้ามพกติดตัวเมื่อสวมครุยวิทยฐานะแล้ว
  • กระเป๋าสตางค์
  • เหรียญทุกประเภท
  • กุญแจ และของมีคมทุกประเภท
  • อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท เช่น มือถือ แท็บแลต ฯลฯ
  • อาหาร ขนม ลูกอม และของขบเคี้ยว
 • ในบริเวณพระราชพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ขณะรับและส่งเสด็จฯ ต้องปฎิบัติตนด้วยความสำรวมตลอดเวลา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป้นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนวิธีปฏิบัติตลอดเวลางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนี้

 • แขกผู้มีเกียรติ จะต้องเดินทางมาถึงห้องพักรับรอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อนเวลางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4 ชั่วโมง (เพราะจะมีการปิดเส้นทางการจราจร เมื่อถึงเวลานั้น) โดยเข้าทางประตูหน้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ตลอดเวลางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกรุณาอย่านั่งไขว่ห้าง
 • ในขณะที่บัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร โปรดงดการปรบมือ ยกเว้น การรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรเกียรตินิยม
 • โปรดอย่าบันทึกภาพภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทางราชการอนุญาตให้เฉพาะช่างภาพของทางราชการ และสื่อมวลชน ที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น และต้องสวมปลอกแขนที่ได้รับการอนุญาต
 • โปรดงดสูบบุหรี่ตลอดเวลาพระราชพิธีฯ
 • โปรดอย่ายืนขึ้นจากที่นั่ง หรือเดินเข้า – ออก เป็นการเฉพาะตัวระหว่างพระราชพิธีฯ
 • ในการยืนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต้องทำความเคารพ(โดยผู้ชายโค้งคำนับผู้หญิงถอนสายบัว) ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่
 • การรับเสด็จ
  • เมื่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถึงบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพลงสรรเสริญ พระบารมีจะดังขึ้น ทุกท่านยืนตรงถวายความเคารพ
  • สำหรับผู้ที่รอรับเสด็จฯ บริเวณที่จอดรถพระที่นั่งหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติทุกท่าน ยืนหันหน้าไปทางลาดพระบาท ถวายความเคารพ และไม่ควรเดินบนลาดพระบาท
  • สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบัณฑิตที่อยู่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทุกท่านยืนขึ้นหันหน้าไปทางลาดพระบาท ถวายความเคารพ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่าน และทุกท่านยังคงยืนตรงโดยหันหน้าไปทางเวทีที่ประทับ
  • มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ สู่ที่ประทับ ทุกท่านถวายความเคารพ เมื่อทรงนั่ง ทุกท่านถวายความเคารพอีกครั้ง แล้วนั่งลง
 • การส่งเสด็จฯ เมื่อการพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเสร็จ ผู้แทนบัณฑิตจะนำบัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน เฉพาะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น และกล่าวคำปฏิญาณจบแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงยืนเพื่อพระราชทานพระราโชวาท ทุกท่านยืนขึ้นถวายความเคารพ ยืนฟังพระราโชวาท จบแล้ว ถวายความเคารพแล้วหัสหน้าสู่ลาดพระบาท ยืนรอส่งเสด็จฯ จนกระทั่งเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ
 • เมื่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแล้วเสร็จ จะเสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับ ไปยังห้องรับรอง เพื่อทรงพักผ่อนพระอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย แล้วเสด็จฯ กลับ

บัณฑิตส่วนหนึ่ง (ที่ได้จัดเตรียมและซ้อมไว้) ออกมาเพื่อส่งเสด็จฯ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติและหน้าสำนักงานอธิการบดี หลังจากนั้น ทุกท่านจะออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือที่นั่งเพื่อเดินทางกลับได้เมื่อเสด็จ ได้ภายหลังที่ขบวนรถพระที่นั่งได้ผ่านพ้นบริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไปแล้ว

แผนผังแสดงการจอดรถ
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

แผนผังแสดงการจอดรถ
(สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)


YOUTUBE Chanel

PNU : Princess of Naradhiwas University


ข่าวและภาพกิจกรรม

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


สถิติความพึงพอใจ

073-709030 ต่อ 1171
งานพระราชทานปริญญาบัตร
ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
phon@gmail.com