การขอใช้บริการ

ระบบสารเทศ

งานสารสนเทศได้จัดทำแบบฟอร์มขอใช้บริการงานสารสนเทศออนไลน์ขึ้น เพื่อความสะดวกในการขอใช้บริการ


ตรวจสอบวันเวลาการจอง

กรุณาคลิกดูกิจกรรมอื่นๆ เพื่อตรวจสอบวันที่/เวลา/ห้องประชุมค่ะ


แบบฟอร์มขอใช้งานสารสนเทศ

แบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศ

บริการผู้ใช้งาน


ข้อกำหนดในการขอใช้งานอินเทอร์เน็ต

ท่านจะได้รับชื่อ-รหัสผู้ใช้งาน โดยชื่อผู้ใช้งานจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษของท่านตามด้วย “.” และนามสกุลตัวแรกของท่าน(ตามที่กรอกในแบบฟอร์ม) เช่น Tanawit.d ส่วนรหัสผู้ใช้งานเป็น 5 ตัวหลังในบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ท่านกรอกในแบบฟอร์ม


วิธีการกรอกข้อมูลกรณีต้องการระบุวันใช้งานเฉพาะ

การใช้งานจะเริ่มวันจากช่อง "ใช้งานวันที่" หลังจากนั้นให้ระบุวันอื่นที่ต้องการเพิ่มเติมในช่อง "ระบุวันอื่นที่ต้องการใช้งาน"

ในการระบุวันที่ให้ใช้จุลภาค "," ในการวรรคตอนวันที่ต้องการใช้งาน ตัวอย่างเช่น 1,3,4,9,10

กรณีวันที่ต้องการเกิดคร่อมเดือน ให้ระบุเดือนถัดไปไว้ข้างหน้าวันที่จะใช้ในเดือนนั้น ตัวอย่างเช่น 29,31 (ก.ย.) 1,5,6

หากไม่ระบุตามที่กำหนดไว้ ทางงานสารสนเทศขอตัดสินตามความเข้าใจของผู้รับแบบฟอร์ม


ประเภทบุคคล ท่านจะได้รับชื่ออีเมลเป็นชื่อภาษาอังกฤษของท่านตามด้วย “.” และนามสกุลตัวแรกของท่าน(ตามที่กรอกในแบบฟอร์ม) เช่น fais.m@pnu.ac.th

ประเภทสำนักงาน ให้ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 4 - 14 ตัวอักษร โดยอนุญาตให้ท่านเพิ่มอักขระพิเศษ "." ได้ 1 ตัวอักษรเท่านั้น ตัวอย่างเช่น general.office@pnu.ac.th 

โดยรหัสผ่านเข้าอีเมลจะส่งไปให้ทางอีเมลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์ม


บุคลากรสารสนเทศ


เรายินดีให้บริการ

My pleasure.

คำถามที่พบบ่อย

การขอรหัสอินเตอร์เน็ตสามารถขอได้จากแบบฟอร์มขอใช้งานสารสนเทศ โดยจะมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
การขอรหัสอินเตอร์เน็ต เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มแล้วท่านจะได้รับชื่อ-รหัสผู้ใช้งาน โดยชื่อผู้ใช้งานจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษของท่านตามด้วย “.” และนามสกุลตัวแรกของท่าน(ตามที่กรอกในแบบฟอร์ม) เช่น Tanawit.d ส่วนรหัสผู้ใช้งานเป็น 5 ตัวหลังในบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ท่านกรอกในแบบฟอร์ม

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศ เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว งานสารสนเทศจะส่งรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม Zoom ผ่านทางอีเมลตามแบบฟอร์มที่ท่านกรอกไว้

การขอรับบริการขอใช้อีเมล์มหาวิทยาลัยสามารถขอได้จากแบบฟอร์มขอใช้งานสารสนเทศ โดยจะมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มแล้วท่านจะได้รับชื่ออีเมลเป็นชื่อภาษาอังกฤษของท่านตามด้วย “.” และนามสกุลตัวแรกของท่าน(ตามที่กรอกในแบบฟอร์ม) เช่น fais.m@pnu.ac.th

หากเป็นอีเมล์ของหน่วยงานให้ท่านให้ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 4 – 14 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น general@pnu.ac.th โดยอนุญาตให้ท่านเพิ่มอักขระพิเศษ “.” ได้ 1 ตัวอักษรเท่านั้น

สำหรับบุคลากรที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศและกรุณานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยและติดต่องานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมมาสแกนลายนิ้วมือเข้าระบบที่สำนักงานอธิการบดี โดยงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศจะติดต่อกลับไป

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
+66(073)-709-030 , +66(073)709-030 ต่อ 1173
อีเมล: pr@pnu.ac.th 

กรุณาติดต่อ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร 073-709-030 ต่อ 1135