แบบประเมินความเสี่ยงของบุคลากรเมื่อได้สัมผัสผู้ติดเชื้อ Covid-19

ระยะเวลาการสัมผัส ภายใน 5 วันก่อนหน้าที่ผู้ป่วยตรวจพบเชื้อ


ส่วนที่ 1 ประวัติผู้ประเมินความเสี่ยง

โปรดระบุข้อมูลตามความเป็นจริง


ส่วนที่ 2 การฉีดวัคซีนและการสัมผัสผู้ป่วย

โปรดระบุข้อมูลตามความเป็นจริง


ส่วนที่ 3 พฤติกรรมสัมผัส

โปรดระบุข้อมูลตามความเป็นจริง