ไอแบงค์ คิกออฟ ร่วม 3 มหาวิทยาลัย จัดโครงการ เสริมทักษะเขียนโค้ด นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมณ์ นายถาวรเสนเนียม และคณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีเปิดโครงการ เสริมทักษะเขียนโค้ด นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เรียนรู้ทันยุคดิจิทัล ภายใต้กิจกรรม CSR ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ให้นักเรียน นักศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมมีทักษะการเขียนโค้ด ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

    SHARE