เกื้อกูล Local Enterprises Exposition 2023

คณะวิทยาการจัดการ มนร. ขับเคลื่อนด้วยวิจัย จากหน่วย บพท. นำเสนอ“เกื้อกูล Local Enterprises Exposition 2023” เวทีแห่งการส่งต่อความรู้จากธุรกิจชุมชนทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจชุมชน คน-ของ-ตลาด โมเดล กลไกพัฒนาธุรกิจชุมชนที่สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” ซึ่ง ตลาดเกื้อกูล LEs Market จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.ค. 2566 ที่ลานร่ำรวย ชั้น 5 เดอะ สตรีท รัชดา โดยใน

Stage 1

Stage 2

บพท. ปีงบประมาณ 2565

การยกระดับการผลิต แปรรูป และตลาดปลากะพงขาวจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศรษฐกิจฐานรากสู่มูลค่าเชิงพาณิชย์

โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์ และคณะ

ร่วม Sharing Showcase ของ local Knowledge Manager การเปลี่ยนแปลงพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิด คน-ของ-ตลาด โมเดล  ในงาน เกื้อกูล Local Enterprises Exposition 2023

Stage 3

บพท. ปีงบประมาณ 2566

การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะปูลาโต๊ะบีซูจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศรษฐกิจฐานรากสู่มูลค่าเชิงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์ และคณะ

ร่วม Sharing Showcase ของ local Knowledge Manager

 เปลี่ยนนายทุนเป็นทุนเกื้อกูล เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิด คน-ของ-ตลาด โมเดล  ในงาน เกื้อกูล Local Enterprises Exposition 2023

Stage 4

กิจกรรม LE Market

    SHARE