การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เสนอต่อ สำนักงบประมาณ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama