ประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ การจ้างงาน U2T for BCG

ตามพื้นที่ในการสมัครเข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) นั้น ทางมหาวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์การจ้างงาน U2T for BCG ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มพื้นที่ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น.
  • อำเภอตากใบ
  • อำเภอเจาะไอร้อง
 • กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
  • อำเภอยี่งอ
  • อำเภอระแงะ
  • อำเภอรือเสาะ
 • กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
  • อำเภอสุไหงปาดี
  • อำเภอสุไหงโกลก
  • อำเภอจะแนะ
  • อำเภอบาเจาะ
 • กลุ่มที่ 4 สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
  • อำเภอเมือง
  • อำเภอสุคิริน
  • อำเภอศรีสาคร
  • อำเภอแว้ง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครทุกท่าน นำเอกสารดังนี้มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (กรณีบัณฑิตจบใหม่)
 • ใบแจ้งสถานะการสมัคร แคปเจอร์ในระบบ U2TBCG

กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนมาสัมภาษณ์

  SHARE