มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามที่รัฐบาล ได้มีแผนงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับจังหวัดนราธิวาส โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้บูรณาการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 59 ตำบล ครอบคลุม 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริหาร ให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงาน อาทิเช่น การเกิดธุรกิจใหม่ การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตในการลงทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยได้มีการจ้างงานบัณฑิตที่จบใหม่ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 560 อัตรา ร่วมบูรณาการและดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG อีกด้วย

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง  โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาลตำบล ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama