รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (กรกฎาคม…