พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมรองอธิการบดี รองผู้อำนวยการและ คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ Virtual MOU Signing Ceremony ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE