พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ Virtual Signing of Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE