พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ ASIAN BUSINESS AVIATION ASSOCIATION

วันที่ 8 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีการจัดทำบันทึกเจตจำนงทางวิชาการ (LOI) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Asian Business Aviation Association ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE