การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ UNIVERSITI TEKNIKAL MARA SDN. BHD. ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (Collaboration Note) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. ประเทศมาเลเซีย

    SHARE